Voorjaarsdebat / motie 7

 

Meer samen wonen in een buurtschap

 

De raad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 19 en 26 juni 2017

Constaterende dat

  • * er in Zoetermeer veel ouderen eenzaam zijn.
  • * er in Zoetermeer behoefte is aan meer woonruimte voor mensen met een beperking.
  • * het ook voor mensen met een beperking belangrijk is om aan het gewone leven deel te kunnen nemen door iets zinvols (aan de wijk) bij te dragen.
  • * er mogelijkheden zijn om een omgeving (maatschappij) te creëren die diversiteit als een meerwaarde ziet.

Overwegende dat

  • * samenlevingsvormen als kangoeroe-wonen en gemengd wonen (studenten, ouderen en mindervaliden tezamen) bij kunnen dragen aan een maatschappij waarin burgers elkaar, meer dan nu vaak het geval is, ondersteunen en helpen.
  • * het college heeft aangegeven voorstander te zijn van meer generationele/gedifferentieerde woonvormen en de mening te delen dat dit soort woonvormen toegevoegde waarde kan hebben.
  • * het college heeft aangegeven dat dit soort woonvormen past binnen de doelen van de woonvisie.

Draagt het college op

  • * dit soort generationele/gedifferentieerde woonvormen (noem het buurtschappen) expliciet aan te moedigen als men in gesprek gaat met projectontwikkelaars en aannemers.
  • * al het mogelijke te doen om minimaal één buurtschap te realiseren of de bouw van één buurtschap te (laten) starten binnen een jaar.

en gaat over tot de orde van de dag.