Visie Entreegebied Zoetermeer

Het college heeft een raadsvoorstel Visie entreegebied Zoetermeer bij de raad voorgelegd. Dit voorstel is voor Zoetermeer Vooruit te detaillistisch en in een bepaalde richting sturend. Er worden besluiten voorgelegd over minimaal 3.500 woningen, gebouwen met hun voordeur aan de stadsstraat Afrikaweg, hoogbouw met hoogtes tot 120 meter etc.

Zoetermeer Vooruit ziet liever een besluit dat zich beperkt tot de 5 punten uit de toelichting van het raadsvoorstel dat luidt:

“Er is behoefte aan een visie die de individuele belangen overstijgt, welke vooral gericht is op gemeenschappelijke versterking van het gebied, en waarmee we nieuwe ontwikkelmogelijkheden voor marktpartijen creëren. De volgende opgaven voor de gebiedsvisie zijn noodzakelijk:

* realiseer een nieuw en gemengd stedelijk milieu, dat onderscheidend is in Zuid-Holland,
* het onderscheidend vermogen moet voortkomen uit de kernkwaliteiten van Zoetermeer: goede bereikbaarheid en een groene leefomgeving,
* versterk het knooppunt station Zoetermeer om de koopwaarde te vergroten,
* maak de stad zichtbaar vanaf de Afrikaweg en de A12,
* maak optimaal gebruik van de huidige sterke bereikbaarheid en verstevig de vervoerswaarde van het knooppunt Zoetermeer door grootschalige binnenstedelijke verdichting.”

We zijn van mening dat we de marktpartijen vooral de ruimte moeten bieden om creatieve, mooie plannen uit te werken en voor te leggen. Daar kunnen we dan als raad een oordeel over vellen. Zoetermeer Vooruit krijgt het gevoel van een omgekeerde wereld. Als gemeente hebben we al een aantal grote visies (woonvisie, horecavisie etc.) voorgelegd gekregen waar we besluiten over moeten nemen of recent hebben genomen en alles grijpt in elkaar. Het gaat ons allemaal veel te snel en we hebben het gevoel dat we door in te stemmen met dit raadsvoorstel besluiten nemen die we niet kunnen overzien of die zijdelings hieraan verbonden zijn. Zolang het college volhoudt aan de 9 kernpunten in het raadsvoorstel, zal Zoetermeer Vooruit sowieso niet met dit raadsvoorstel instemmen.