Buurtschap Paltelaan; gedifferentieerd wonen in Zoetermeer

Zoetermeer Vooruit probeert zoveel mogelijk met gezond verstand creatieve oplossingen te vinden voor de uitdagingen waar we als stad voor staan met begrip voor onze jongeren, respect voor onze ouderen en aandacht voor de natuur. Steeds vaker krijgen we de vraag hoe het staat met het project Buurtschap Paltelaan.

Door grote demografische veranderingen in ons land, moeten we de overgang maken van een zorgzame samenleving (verzorgingsstaat) naar een participatiemaatschappij: een maatschappij waarin burgers elkaar, meer dan nu vaak het geval is, ondersteunen en helpen. Een maatschappij waarin van (kwetsbare) burgers wordt verwacht dat zij zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en zo goed mogelijk voor zichzelf blijven zorgen. Eigen kracht, zelforganisatie en samenredzaamheid zijn belangrijke thema’s. Volgens Peter Hop van LEAS bureau voor zorgvernieuwing, Peter Heuzinkveld, Tektor architecten, en Ton Hinse, stedenbouwkundige, zou een ‘community’ die zo functioneert, gecreëerd kunnen worden in een buurtschap.

Wij zijn van mening dat dit buurtschap daar prima in past; een vorm waarin mensen actief worden gestimuleerd om iets voor en met elkaar te doen. We hebben daarom dan ook vragen gesteld aan het college. Zo vragen wij ons af of het college het ook een goed idee vindt om bewust, proactief in te zetten op de ontwikkeling van en meer gedifferentieerde woonomgeving zoals wordt voorgesteld in het project. Of het college ook de voordelen van een dergelijk buurtschap ziet en of het college dit project mee wl nemen in de onwikkeling van de woningbouwprogrammering. Het lijk ons in ieder geval een goede pilot of “living lab” in het kader van samenwerking tussne zorg, onderwijs en arbeidsparticipatie.

We kijken uit naar de beantwoording door het college.