Beantwoording zorgen Wildwaterbaan

Een ander zorgpunt in het Burgemeester Van Tuyllpark (behalve het voormalig Aquapark Keerpunt en Silverdome) is het voormalige Dutch Water Dreams. Dutch Water Dreams was een wildwaterbaan van olympisch niveau en surfcentrum in Zoetermeer. Het is de enige wildwaterbaan van dit niveau in Nederland. Eerder (op 13 maart jl.) heeft Zoetermeer Vooruit al een motie ingediend waarin het college wordt gevraagd te onderzoeken wat er voor nodig is om de wildwaterbaan weer daadwerkelijk, functioneel aan de Big Five toe te voegen. Deze motie is toendertijd helaas verworpen. Op 4 november echter, hebben Zoetermeerse leden van het WaterSportVerbond geconstateerd dat er sloopwerkzaamheden verricht werden aan het hoofdgebouw van voormalig Dutch Water Dreams en dat er plannen worden gemaakt voor sloop van de wildwaterbaan ten behoeve van een zalencentrum.

Vraag 1  Is het college op de hoogte van de onlangs gestarte (sloop)werkzaamheden in het hoofdgebouw van Dutch Water Dreams? De bouwinspectie heeft overigens inmiddels geconstateerd dat hier sprake was van illegale activiteiten en de werkzaamheden stilgelegd.

Antwoord 1 Ja. Op 13 november 2017 heeft de Afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (hierna: VVH) geconstateerd dat er (sloop-)werkzaamheden plaatsvonden in het pand aan de Van der Hagenstraat 3 te Zoetermeer zonder dat daartoe een sloopmelding was verleend.
Aangezien de vereiste sloopmelding ontbreekt, heeft de toezichthouder de (sloop-) werkzaamheden stilgelegd. Om de stillegging op te kunnen heffen, dient de eigenaar een ontvankelijke sloopmelding in te dienen. Zodra de vereiste bescheiden door VVH zijn ontvangen en akkoord bevonden, kan VVH overgaan tot opheffing van het stilleggingsbesluit.

Vraag 2 Wat vindt het college van deze ontwikkelingen (mogelijke sloop van de wildwaterbaan ten behoeve van een zalencentrum) in het licht van jurisdictie van het bestemmingsplan en de erfpachtnota, waarin staat dat het complex “zal worden gebruikt als wildwatercomplex”?

Antwoord 2 Er is geen sprake van sloop van de wildwaterbaan. Door de eigenaar van DWD is aangegeven dat er in verband met het opstarten van de exploitatie van het complex werkzaamheden in het pand plaatsvinden.

Vraag 3 Wij menen dat de wildwaterbaan van unieke en onvervangbare waarde is voor Nederland en Zoetermeer. De sloop van deze faciliteit zou een enorme vernietiging van financiële en maatschappelijke waarde zijn. Ter zake deskundige partijen uit de regio geven aan dit wildwatercomplex als zodanig te willen exploiteren. Wij menen dat dit goed is voor Zoetermeer en uitstekend past in de beleidskaders rond sport en leisure. Deelt het college deze mening en is het college bereid in contact te treden met deze partijen? 

Antwoord 3 Alle leisurevoorzieningen in de stad Zoetermeer vormen een gewaardeerd onderdeel van het Zoetermeers voorzieningenaanbod. Met bezoekers van binnen en buiten de stad vormen de leisure-ondernemingen een uithangbord voor de stad en dragen zij bij aan de Zoetermeerse economie. De exploitatie van de wildwaterbaan is lastig, zo leert de ervaring, maar is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het complex. Het huidige bestemmingsplan en de huidige erfpachtvoorwaarden vormen, voor zowel de huidige als een eventueel toekomstige eigenaar van het complex, op dit moment het kader van wat er kan en mag op het complex. Partijen die belangstelling hebben in de exploitatie van het wildwatercomplex kunnen zelf de afweging maken of ze daarover in contact willen treden met de huidige eigenaar. De rol van de gemeente is niet om tussen verschillende commerciële partijen te gaan zitten die er zelf onderling uit kunnen komen. Maar de gemeente is natuurlijk wel altijd bereid met de eigenaar het gesprek aan te gaan als het vraagstukken raakt waar de gemeente over gaat.