Raadswerk

Raadswerk

Als betrokken, lokale politieke partij hechten we veel belang aan onze rol in de gemeenteraad. Maar wat komt daar bij kijken en wat houdt dat nou eigenlijk in?
De gemeenteraad bepaalt het beleid van de gemeente op de belangrijkste punten. De raadsleden controleren of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert. De raad houdt zich ook bezig met de begroting en het jaarverslag. En de leden van de raad houden contact met de inwoners.
Praktische zaken
Raadsleden behandelen ook veel praktische zaken in de gemeente, zoals verkeer, milieu, gezondheidszorg, cultuur en sport. De raad maakt ook algemene regels (verordeningen) waar inwoners van de gemeente zich aan moeten houden.
Raadsleden worden voor vier jaar gekozen door de (stemgerechtigde) inwoners van de gemeente. Het aantal gemeenteraadsleden is afhankelijk van de grootte van de gemeente. In Zoetermeer zijn het er 39 in totaal.
Er zijn drie rollen te onderscheiden: kaderstellen, controleren en het vertegenwoordigen van inwoners.
De kaderstellende en controlerende rol houden onder andere in:
• * Lezen van vergaderstukken, nota’s en rapporten
• * Bijwonen van raads-, commissie- en fractievergaderingen
• * Stadhuiswerk: het maken van notities, schriftelijke vragen, moties, amendementen, verslagen en dergelijke
• * Contact met ambtenaren, wethouders, burgemeester en griffie.
De rol van volksvertegenwoordiger houdt onder andere in:
• * Persoonlijk contact met de inwoners en ondernemers van de stad
• * Activiteiten verrichten of betrokken zijn bij maatschappelijke organisaties als vrijwilliger
• * Politieke avonden organiseren en bijwonen
• * Buurt- en wijkbijeenkomsten bijwonen
• * Werkbezoeken afleggen
• * Contacten met de media onderhouden
• * Inwoners en ondernemers opzoeken en het gesprek aangaan over wat er leeft in de stad
• * Inwoners en ondernemers adviseren als zij met vragen komen
• * Inspelen op de actualiteiten.
Zoetermeer Vooruit is van mening dat we pas de kaders kunnen stellen voor het college en daarna controleren of is uitgevoerd wat wij wilden op de manier zoals we hadden bedoeld, als we weten wat voor de inwoners belangrijk is. Contact met de stad is daarvoor onontbeerlijk.