Maak kennis met Sepehr Mohammadian

Maak kennis met Sepehr Mohammadian

Sepehr Mohammadian is al vanaf het begin van Zoetermeer Vooruit betrokken bij de partij. Sinds 2018 is hij commissielid in de gemeenteraad van Zoetermeer. Zijn focus ligt op de zorg en welzijn van de inwoners van onze stad.

Wil je nader kennismaken met Sepehr? Hij stelt zichzelf voor in dit filmpje: Sepehr

Zoetermeer Vooruit wil Buurtvaders in de wijken

Zoetermeer Vooruit wil Buurtvaders in de wijken

Zoetermeer Vooruit zou graag buurtvaders in willen zetten in de wijken. Buurtvaders zijn vaders die toezicht uitoefenen op de jongeren uit hun wijk. Doelgroep zijn met name jongeren die in de buurt rondhangen en incidenten, overlast of kleine criminaliteit veroorzaken.

Sepehr Mohammadian pleit namens Zoetermeer Vooruit voor de inzet van Buurtvaders. Buurtvaders zijn een vorm van sociale controle in de wijk. Zij houden elke dag tot enkele dagen per week toezicht in hun wijk, om zo een lastige doelgroep te bereiken. Veel van de jongeren uit de buurt kennen een buurtvader als buurman of familielid. Ze kijken tegen ze op én weten dat zij weten wie hun ouders zijn.

“De achterliggende gedachte is het verminderen van overlast en verbeteren van de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel in de wijk. De opzet is om contact te leggen met de jongeren en hen waar nodig aan te spreken op hun gedrag. Daarnaast zouden activiteiten kunnen worden georganiseerd om het contact met de jongeren te versterken en hen alternatieven te bieden. Al met al een laagdrempelige aanpak die in verschillende steden al effectief is gebleken.” aldus het 21-jarige commissielid.

In 2017 heeft Zoetermeer Vooruit al in haar Inspiratiedocument het volgende opgenomen: “Buurtvaders. De inzet van allochtone buurtvaders in de wijken schijnt succesvol te zijn. Voeg hier ook autochtone buurtvaders aan toe om het bereik te vergroten en discriminatie een halt toe te roepen.” De tijd lijkt rijp om dit nogmaals in te brengen in de gemeenteraad.

Zoetermeer Vooruit steunt afvalreferendum!

Zoetermeer Vooruit steunt afvalreferendum!

Zoetermeer Vooruit is van mening dat de inwoners recht hebben op een referendum over het afvalbeleidsplan. Het verzoek is tijdig ingediend en aan de vereiste drempel van tenminste 4.876 rechtsgeldige ondersteuningsverklaringen is voldaan. Maandag 29 maart vergadert de commissie over het verzoek tot een referendum. Zoetermeer Vooruit zal het verzoek tot referendum steunen. Niet alleen omdat ruim 5.000 inwoners hebben aangegeven hun bedenkingen te hebben bij het aangenomen afvalbeleidsplan maar ook omdat een referendum de mogelijkheid biedt aan ALLE inwoners om hun mening te uiten.

Zoetermeer Vooruit is vanaf het begin geen voorstander geweest van het nieuwe afvalbeleidsplan. Het plan dat eerder door de gemeenteraad is aangenomen is onvolledig en er zitten te veel onduidelijkheden in. Om er één te noemen: niet duidelijk is wat de inwoners straks in 2023 moeten gaan betalen als diftar daadwerkelijk ingevoerd gaat worden.

Gemeenteraadslid Yvonne Bink geeft aan dat het college met het nieuwe afvalbeleid de inwoners gaat overvragen. Heel veel inwoners van Zoetermeer doen al heel erg hun best om plastic afval op de juiste manier te scheiden. Maar het is vrijwel onmogelijk om het helemaal goed te doen; je moet er bijna een studie voor hebben gevolgd. Het is geen onwil, het is te ingewikkeld geworden voor de inwoners. Nascheiding door machines gaat steeds beter en wordt steeds goedkoper en om ons heen komen steeds meer gemeenten terug op hun beslissing om plastic afval gescheiden op te halen.
Daarnaast is het betalen voor grofvuil voor heel veel mensen niet op te brengen en niet alle inwoners beschikken over eigen vervoer om een bankstel weg te brengen. Het legen van de grijze bak eens in de 4 weken is ook vragen om moeilijkheden: overvolle bakken, stankoverlast en het aantrekken van ongedierte.

Zoetermeer Vooruit wil recht doen aan de mensen die de moeite hebben genomen om het referendum van de grond te krijgen en hebben gesteund en wil tegelijkertijd ook graag weten wat de rest van de inwoners van het afvalbeleid vindt. Zoetermeer Vooruit is dan ook voor het referendum.

Baantjes zwemmen in de ochtend afgeschaft

Baantjes zwemmen in de ochtend afgeschaft

De gemeente Zoetermeer heeft met de begroting van 2020 bezuinigd op de Zoetermeerpas. Dit heeft voor veel mensen en organisaties in de stad gevolgen. Eén van de gevolgen is dat het ochtendzwemmen is afgeschaft; het is voor Het Zweminstituut niet meer rendabel. De ochtendzwemmers zelf zijn de dupe terwijl er wel gewerkt wordt aan een peperduur zwembad.

Op 19 januari jl. ontving de gemeenteraad een brief van een fervent zwemster over het feit dat de ochtendzwemmers op 4 januari werden verrast door het nieuwe reguliere zwemrooster voor 2021. Het Zweminstituut had in zowel De Veur als in De Driesprong het ochtendbadenzwemmen uit het rooster gehaald. Het zweminstituut verwees bij navraag naar overleg met de gemeente omdat zij wijzigingen had aangebracht in de budgetten voor het zwemmen met de Zoetermeerpas. Als (indirect) gevolg daarvan zou een aantal zwemactiviteiten niet meer rendabel aangehouden kunnen worden en om die reden is het volledige ochtendzwemmen in beide zwembaden geschrapt. Een groep gedupeerden heeft daarop gesproken met de verantwoordelijk sportwethouder en het Zweminstituut. Dit heeft men niet ervaren als een positief gesprek. De wethouder bood geen perspectief behalve misschien het nieuwe zwembad. Maar dat is volgens de huidige verwachtingen pas in 2023 gereed.

Zoetermeer Vooruit begrijpt de frustratie van de ochtendzwemmers. De gemeente heeft wel vele tientallen miljoenen over voor een nieuw, super-de-luxe zwembad maar het lukt niet om het ochtendbanenzwemmen in stand te houden. Zelfs niet als dit, zoals de zwemmers hebben voorgesteld, teruggebracht wordt naar bijvoorbeeld één zwembad en een beperkter aantal ochtenden. In zwembad De Veur werd het bad al gedeeld met een zwemvereniging dus het excuses van de onmogelijkheid vanwege extra kosten voor personeel om toezicht te houden lijkt ook niet echt op te gaan. “Wat ons nog het meest dwars zit is de laconieke houding van de wethouder en de mededeling dat ook zij gedupeerd is omdat zij ook wel eens in de ochtend baantjes trok. Wij vragen ons oprecht af of de wethouder serieus begaan is met de ochtendzwemmers. En of zij daadwerkelijk met het Zweminstituut en Swim en Smile op zoek is gegaan naar alternatieven om de ochtendzwemmers enigszins tegemoet te komen.” aldus fractievoorzitter Juliette Meurs-Troch. “Om als alternatief aan te dragen dat er in de middag of avond gezwommen kan worden getuigd volgens ons niet echt van begrip. Misschien was het beter geweest om met elkaar in overleg te gaan of één van die avonden bijvoorbeeld omgezet zou kunnen worden naar een ochtend. Dat zou een creatieve oplossing geweest kunnen zijn maar helaas komt dat blijkbaar niet bij de wethouder op. Zoetermeer Vooruit staat echter achter de ochtendbanenzwemmers en verzoekt de wethouder om alsnog op zoek te gaan naar alternatieven. #Omdathetanderskan”

Participatienota bouwprojecten

Participatienota bouwprojecten

Verbazingwekkend. Of is het triest? Nu er daadwerkelijk bouwplannen zijn voor in de stad en de inwoners zich gaan roeren, struikelen de politieke partijen, met de 2e kamer verkiezingen voor de deur, over elkaar heen om maar te benadrukken hoe erg ze het vinden dat de gemeente bouwprojecten start, en pas met de omwonenden in gesprek gaat als er een concreet initiatief is. Voor het gemak wordt even vergeten dat ze dat zelf hebben goedgekeurd door in 2018 in te stemmen met de versnellingsagenda met kavelpaspoorten erin. (raadsvergadering 08.10.2018-punt 7b)

Zoetermeer Vooruit heeft destijds niet ingestemd met dat raadsvoorstel omdat we toen al voorzagen dat we ons als raad daarmee al veel te veel vastlegde aan toegestane bouwhoogtes, parkeernormen, doelgroepen en dergelijke. Ons voorstel om die bepalingen uit het raadsvoorstel te halen kreeg toen helaas geen steun. Wij zijn dan ook niet echt verbaasd dat omwonenden van bouwlocaties zich nu vaak niet gehoord voelen en schrikken van de hoge gebouwen die ze op schetsen en tekeningen aantreffen. Het is achteraf een koe in z’n … kijken maar Zoetermeer Vooruit is blij dat wij destijds in ieder geval de juiste beslissing hebben genomen. #Omdathetanderskan

Interview referendum afvalbeleidsplan

Interview referendum afvalbeleidsplan

Een interview met Dani Nelissen-Scheffer en Remon van Gijn over hun referendum naar aanleiding van het afvalbeleidsplan. Waarom zijn ze het gestart en hoe werkt dat eigenlijk, een referendum starten?

Wilt u meer weten? Bekijk dan hier het interview.

#Omdathetanderskan

Jolanda van Ballegooij, nieuw commissielid Zoetermeer Vooruit

Jolanda van Ballegooij, nieuw commissielid Zoetermeer Vooruit

Met ingang van 15 februari aanstaande zal Jolanda van Ballegooij toetreden als commissielid namens Zoetermeer Vooruit. Zij volgt Marijke Tiemensma op die vanwege een te drukke agenda terugtreedt. Jolanda zal zich vooral richten op het onderhoud van het groen in de stad, de ontwikkeling van de Entree en het thema Energie.

Jolanda is een bekend gezicht in Zoetermeer en in de wijk Meerzicht in het bijzonder. “Ik vind een schone en veilige woonomgeving erg belangrijk en wil mij daar graag voor inzetten waardoor ik vaak in de wijk te vinden ben, zowel met Wijk en Agent Samen (WAS-team) als met een prikstok. Want alleen samen is er iets aan het zwerfafval te doen. Ik vind het ook belangrijk om goed naar andere mensen te luisteren en samen naar duurzame, goede oplossingen te kunnen zoeken zodat je er ook echt iets aan probeert te doen.” We hebben Jolanda leren kennen als een zeer betrokken persoon en zijn dan ook blij dat zij de rol van commissielid over heeft willen nemen van Marijke Tiemensma, die het gevoel heeft zich door andere drukke werkzaamheden niet voor de volle 100% in te kunnen zetten voor de stad. Marijke blijft wel, zij het op de achtergrond, betrokken bij Zoetermeer Vooruit. Als makelaar is haar kennis van de woningbouw en huizen van grote waarde met de uitbreiding van de 10.000 woningen waar in Zoetermeer aan wordt gewerkt.

Fractievoorzitter Juliette Meurs-Troch: “Wij danken Marijke voor haar inzet in de commissie Stad en wensen Jolanda er heel veel plezier. We vinden in Jolanda een dame met een groot netwerk en veel kennis en inzicht in wat er speelt in verschillende wijken van de stad. We hebben er als Zoetermeer Vooruit dan ook alle vertrouwen in dat Jolanda zich zal ontwikkelen tot een volwaardig gesprekspartner en vertegenwoordiger in de gemeenteraad.“

Wil je nader kennismaken met Jolanda? Zij stelt zichzelf voor in dit filmpje: Jolanda

Thuiszitten zonder passend onderwijs

Thuiszitten zonder passend onderwijs

Zoetermeer Vooruit is erg begaan met de jeugd, hun welzijn en hun onderwijs. Mede in het kader van de Internationale dag van de rechten van het kind, vraagt Zoetermeer Vooruit zich af hoe het staat met het Thuiszitterspact en de ambitie van het college, die in november 2016 al door wethouder Vugs werd uitgesproken, om zelfs vóór 2020 ervoor te zorgen dat kinderen niet langer dan 3 maanden thuiszitten zonder passend onderwijs.
We hebben het college gevraagd hoe het er nu voor staat. Hoeveel thuiszitters zijn er momenteel in Zoetermeer? En kinderen die in een vorm van opvang hun tijd doorbrengen, worden die tot de thuiszitters gerekend? En thuis onderwijs, valt dat er onder? En waarom zitten de thuiszitters (kinderen zonder passend onderwijs) eigenlijk thuis? En wat doet de gemeente concreet voor die kinderen en voor hun ouders en wat zijn de ambities van de gemeente? We kijken uit naar de reactie.

Zoetermeer Vooruit gaat podcasten

Zoetermeer Vooruit gaat podcasten

Zoetermeer Vooruit wil de lokale politiek toegankelijker maken voor de inwoners. Hiervoor gaan wij regelmatig (video)podcasts maken, waarin wij toelichten wat er in de gemeenteraad besproken en besloten wordt. Iedere maand wordt er in de podcast teruggeblikt op de belangrijkste beslissingen van de gemeenteraad en worden deze in heldere taal toegelicht.
Daarnaast wordt er ook Vooruit gekeken naar de aankomende vergaderingen, bijvoorbeeld over woningbouwplannen of veiligheidsmaatregelen. Inwoners kunnen dan alvast laten weten hoe zij over de onderwerpen denken. Input die wij mee kunnen nemen in de vergaderingen en besluitvorming.
Ook worden actuele onderwerpen uit de stad besproken, de raads- en commissieleden van Zoetermeer Vooruit worden aan u voorgesteld en zij leggen uit wat hun werk inhoudt.
De postcasts zijn vanaf woensdag 14 oktober maandelijks te vinden via het YouTubekanaal van Zoetermeer Vooruit en onze facebookpagina.
Een rechtstreekse link naar de eerste (video)podcast: https://www.youtube.com/watch?v=6E7y_5OAG98

Deze is echter pas op woensdag 14 oktober vanaf 17:45 uur te bekijken.

Gymworld volgende bodemloze put?

Gymworld volgende bodemloze put?

Het sportcomplex Gymworld is conform planning op 13 juli 2020 opgeleverd aan de gemeente. Twee van de vier beoogde hoofdgebruikers van Gymworld (CGV Zoetermeer en Pro Patria) hebben aan de gemeente te kennen gegeven dat zij niet kunnen voldoen aan de verplichtingen zoals vastgelegd in de intentie(raam)overeenkomst van 22 oktober 2018.

Zoetermeer Vooruit is onthutst over dit gegeven. Dit was haar al eerder bekend maar er zat tot 21 september geheimhouding op deze informatie waardoor we er niets over mochten communiceren. Op 29 januari 2018 is in de gemeenteraad gestemd over een investering van ruim 10 miljoen euro voor Gymworld. Dit is wat Zoetermeer Vooruit toen heeft gezegd” “Het gaat om veel geld, maar heeft de raad überhaupt een keus? We kunnen bijna niet anders. Alhoewel, er is altijd een weg terug. Maar moeten we beide verenigingen die samen goed op weg zijn om vooruit te komen de kans ontnemen om samen te gaan werken in Gymworld en de mogelijkheid een talentopleidingscentrum te worden, ontnemen? We vinden dat nogal wat.” Dat was voor ons de reden om toch in te stemmen, ondanks dat we onze bedenkingen hadden over een zo’n grote uitgave. Nu blijkt echter dat de verenigingen niet tot overeenstemming zijn gekomen. We vragen ons af welke, al dan niet creatieve, oplossing de wethouder heeft bedacht om deze financiële aderlating op te vangen? Pro Patria stond wel vol trots op de foto met de opening. Wij wisten toen al dat dit de gemeente geld zou gaan kosten en dat wisten zij ook. Heel pijnlijk en we mochten er op dat moment niets over zeggen.

In een memo van het college (gedateerd 28 juli 2020 en gepubliceerd op 21 september 2020) staat te lezen dat naar aanleiding van de huidige situatie wordt gezocht naar een alternatieve invulling voor de exploitatie van Gymworld. We wachten het in spanning af en hopen dat dit niet weer een grote iconische misser van onze stad gaat worden.

Gebruikers Driesprong buiten spel?

Gebruikers Driesprong buiten spel?

Vanaf het begin af aan heeft Zoetermeer Vooruit zich zorgen gemaakt over de kosten van het nieuw te bouwen zwembad in het Van Tuyllsportpark en de, door het college en de raad daaraan gekoppelde, sloop van sporthal De Driesprong.

In een memo, gedateerd 29 juli 2020 informeert het college de gemeenteraad over de stand van zaken omtrent Sporthal Driesprong. Hierin valt het verontrustende bericht te lezen dat “Bij de behandeling van de perspectiefnota was beoogd om meer capaciteit vrij te maken voor het ontwikkelen van een visie. Helaas is de capaciteitsaanvraag hiervoor, door het beleidsarme karakter van de perspectiefnota, doorgeschoven naar het begrotingsdebat. Hierdoor kan niet van start worden gegaan met de visievorming en ligt de ontwikkeling van een nieuwe sporthal, ter vervanging van de sportzaal in de Driesprong stil. Vooralsnog wordt als uitgangspunt gehanteerd dat het project binnen de huidige financiële kaders wordt uitgevoerd.”

Zoetermeer Vooruit heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college over wat het college van plan is met sporthal De Driesprong. Fractievoorzitter Juliette Meurs-Troch licht toe: “We willen van het college weten of ze niet eerder kon melden dat de ontwikkelingen van de nieuwe sporthal zijn stilgelegd. Ook hebben we gevraagd of het college kan garanderen dat er minimaal gelijkwaardige sportaccommodatie klaar is voor gebruik, voor alle verenigingen en scholen die momenteel gebruik maken van sporthal en zwembad De Driesprong, voordat de huidige accommodatie gesloopt wordt en of het college kan garanderen dat de huidige gebruikers het Burgemeester Vernèdepark geen (negatieve) gevolgen gaan ondervinden van deze nieuwe accommodatie. Een ander punt is de samenspraak. We maken ons er hard voor dat de gemeente de huidige gebruikers van het Burgemeester Vernèdepark, de gebruikers van De Driesprong én de omwonenden vroegtijdig betrokken worden bij eventuele plannen”.

Het college heeft formeel 30 dagen de tijd om met een reactie te komen.

#Omdathetanderskan

Bewoners Palenstein in het ongewisse

Bewoners Palenstein in het ongewisse

“De wijk Palenstein is sterk in ontwikkeling. Waar eerste grote galerijflats stonden komen nu woningen en appartementen. De Goede Woning en Vidomes hebben plannen om in drie deelgebieden in Palenstein woningen en appartementen te bouwen. De plannen zijn nog globaal, maar we nodigen u alvast uit de tekeningen te bekijken en erop te reageren.”

 De paragraaf hierboven is informatie die omwonenden van de betreffende gebieden in Palenstein van de gemeente Zoetermeer hebben ontvangen. Fijn dat inwoners alvast een mogelijkheid geboden wordt om naar plannen te kijken en een reactie te geven, maar dit is niet wat Zoetermeer Vooruit verstaat onder samenspraak. Op de informatiesite (Doemee.Zoetermeer.nl) staat te lezen dat: “De samenspraak heeft als doel u te informeren met waar mogelijk een betere inpassing van de bouwplannen van deelgebied C, D en G in de omgeving en het beperken van overlast voor omwonenden tijdens en na de bouw. Met de reacties, wensen en informatie uit de buurt wordt in het verdere proces van planvorming, in overleg met de initiatiefnemers, waar mogelijk rekening gehouden.” De reacties worden gebundeld en vastgesteld en daarmee lijkt de kous af. Zoetermeer Vooruit vindt het belangrijk dat er duidelijke informatie verstrekt wordt. Dat mensen meegenomen worden in wat er nou precies gaat veranderen en wat de consequenties voor hen zijn van die veranderingen. Duidelijk en in gewoon Nederlands. Het gaat namelijk om mensen die er al wonen en die er graag prettig willen blijven wonen.

We hebben daarom verhelderende vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld over waarom de samenspraak op deze manier is vormgegeven en waarom er niet netjes gekozen is voor een verhelderende informatiebijeenkomst. Corona kan geen excuus zijn; het is best mogelijk om bijvoorbeeld op afspraak mensen langs te laten komen of afspraken te maken in kleine groepjes. Als je op het Doemee-platform kijkt zie je onduidelijke schetsen, foto’s en vooral veel onduidelijke lappen tekst met kreten als ‘vigerend parkeerbeleid’ en ‘verkaveling met daarin bouwmassa’s’. Inwoners maken zich zorgen over de verkeersveiligheid voor hun kinderen, over parkeerplekken, over speelruimte en over hun uitzicht. We hebben er bij het college op aangedrongen om meer duidelijkheid te geven aan omwonenden en verwachten dat het college hier spoedig, uiterlijk na het zomerreces, ook daadwerkelijk werk van gaat maken.

Afval scheiden gaat toch op de schop (De Telegraaf 25 juli 2020)

Afval scheiden gaat toch op de schop (De Telegraaf 25 juli 2020)

Een artikel in de Telegraaf vandaag bevestigd wat Zoetermeer Vooruit al jaren roept: het loont niet om afval gescheiden in te zamelen. Andere gemeenten in Nederland zien dat inmiddels ook maar #Zoetermeer blijft achter de feiten aanlopen en hardnekkig aan de utopie van gescheiden afval vasthouden.

We hebben er eerder op gewezen: Het college is voornemens om de raad voor te stellen de afvalstoffenverordening aan te passen.

Afval scheiden is duurder dan afval niet-gescheiden inleveren. Bij de afvalverwerkers is het technisch allang mogelijk om al het afval daar te scheiden. Afvalscheiding is een mooi gebaar maar het heeft nogal wat nadelige consequenties. In de eerste plaats moet er na het gescheiden ophalen altijd nog opnieuw een scheiding plaatsvinden omdat er alsnog ‘verkeerd’ afval tussen zit. Dat moet de gemeente alsnog betalen. Afval scheiden betekent ook meer bakken in de tuin of meer afvalbakken in je keuken. En het betekent meer afvalcontainers in de wijken die op hun beurt ook weer apart leeggehaald moeten worden. Al met al klinkt het mooi en nobel maar is het voor de gemeente duurder. En wat misschien nog wel erger is….. de inwoners mogen die extra kosten gaan betalen.

Het concept van de Afvalstoffenverordening Zoetermeer 2021 ligt vanaf donderdag 16 juli tot en met 11 september 2020 ter inzage bij de Omgevingsbalie in het Stadhuis Forum. Maar het is ook online te vinden. Daarover verderop meer.

De maatregelen die in het nieuwe Afval- en grondstoffenbeleidsplan Zoetermeer 2021 genoemd worden zijn: • Stoppen met de gratis inzameling van grofvuil aan huis • Stoppen met de gratis inzameling van grofvuil van kringlooporganisaties • Invoeren van een container voor plastic, blik en drinkpakken (PBD) • Meer ondergrondse PBD-containers • Verlaging inzamelfrequentie restafval-containers naar één keer per vier weken • Het invoeren van gedifferentieerde tarieven op restafval per 1-1-2023

Het complete plan is te vinden via: https://bit.ly/32V5swq
Daar is ook (op bladzijde 16) een overzicht te vinden van de kosten voor de gemeente (€ 3,7 miljoen) en de besparingen (€ 1,1 miljoen). Wij snappen het voordeel nu helemaal niet meer en hebben hier vragen over gesteld aan het college.
Er staat ook al een “winstwaarschuwing” in het plan (blz. 18 en 19): Het nieuwe afvalbeleid voert Zoetermeer in om de afvalscheiding te verbeteren. Dit levert milieu- en financieel voordeel op. Als de afvalscheiding tegenvalt, vallen die voordelen weg. Dit zal vertaald moeten worden naar andere tarieven voor de afvalstoffenheffing. U mag raden: wordt het voor de inwoners dan goedkoper of duurder?

Gedurende de inzage termijn kunnen ingezetenen en belanghebbenden hun mening over de afvalstoffenverordening Zoetermeer 2021 kenbaar maken. Reacties kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer, t.a.v. de afdeling projectmanagement. Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer. Reacties kunt u ook versturen per e-mail naar projectenpmv@zoetermeer.nl

#Omdathetanderskan #gemeenteZoetermeer

Ontsluitingsweg Nutricia

Ontsluitingsweg Nutricia

Vandaag heeft de gemeenteraad een alternatieve ontsluitingsweg van Nutricia goedgekeurd. Zoetermeer Vooruit is er echter niet van overtuigd dat de gekozen route de beste route is, maar we moeten iets doen. De huidige route over de Stationsstraat en de Karel Doormanlaan is gevaarlijk en onwenselijk. Wij hebben er wel op gewezen dat er met deze nieuwe voorgestelde route nog steeds gevaarlijke situaties tussen fietsers en vrachtverkeer bestaan. Maar omdat we iets moeten doen, en omdat het door ons voorgestelde alternatief linksaf door de Eerste Stationsstraat naar de Zuidweg niet mogelijk of wenselijk blijkt te zijn, hebben we ingestemd met het raadsvoorstel met de oproep om alstublieft het fietstunneltje in de bocht bij de voormalige gevangenis af te sluiten voordat daar ongelukken gebeuren. We wensen Esmee en haar familie alle geluk en een spoedig herstel toe. “Dit mag nooit meer iemand overkomen”. Actiegroep HET IS GENOEG! Stop vrachtverkeer!    #Omdathetanderskan

Budget voor Yunus Emre

Budget voor Yunus Emre

Islamitische Stichting voor Onderwijs en Opvoeding Yunus Emre heeft door de gemeenteraad budget gekregen om te starten met 5 lokalen in de Carry van Bruggenhove waar een schoolgebouw leeg staat.

In ons Inspiratiedocument (https://zoetermeervooruit.nl/inspiratiedocument/) staat te lezen dat Zoetermeer Vooruit van mening is dat onderwijs niet gebaseerd zou moeten zijn op een bepaalde geloofsovertuiging. we vinden het wel heel belangrijk om binnen het onderwijs voldoende aandacht aan ALLE bestaande levensbeschouwingen te besteden; dat zorgt voor begrip en wederzijds respect. Aangezien iedere nieuwe school wettelijk recht heeft op budget voor de eerste inrichting en lesmaterialen, hebben we wel voor dit raadsvoorstel ingestemd.

Genoeg is genoeg!

Genoeg is genoeg!

De gemeente komt ieder jaar structureel geld tekort. Dit komt doordat de rijksoverheid verschillende verantwoordelijkheden bij de gemeente heeft neergelegd zonder het daarbij horende geld mee te geven. Als de gemeente geen sluitende begroting in kan leveren, dan krijgt zij van de provincie de opdracht om de bewoners hoger te belasten. Dat kan niet meer! Genoeg is genoeg.

Zoetermeer Vooruit is al jaren van mening dat er anders met het budget van de gemeente om moet worden gegaan. Zo zijn wij altijd tegen de komst van de Holland Outlet Mall geweest. Een onhaalbaar miljoenenproject dat uiteindelijk ook niet door is gegaan, maar dat de stad alsnog miljoenen heeft gekost. Ook de absurd hoge prijs voor een nieuw zwembad snappen we niet. We zijn wel voor een zwembad, maar niet voor vele miljoenen. En als we nu al weten dat een kaartje minstens 6 euro gaat kosten, en de gemeente alsnog minimaal 1 miljoen euro per jaar moet bijbetalen, voor wie bouwen we het dan? Er liggen mooie ontwerpen maar het is gewoon veel te duur. Ook de verhuizing van Cultuurpodium De Boerderij staat voor miljoenen op de planning. Laten we dat nog maar even niet doen is onze mening.

We kunnen het onze inwoners niet meer uitleggen als er meer belasting moet worden betaald en dat de bibliotheken en wijkcentra dicht moeten omdat we van de rijksoverheid structureel te weinig betaald worden voor de kosten van bijvoorbeeld Jeugdzorg en Wmo. Daarom heeft de complete gemeenteraad afgelopen maandag een motie ingediend met de titel “De raad wil niet gedwongen worden de stad kapot te bezuinigen” waarmee een actiecomité bestaande uit raadsleden is opgericht die, samen met zoveel mogelijk andere gemeenten, gaat onderzoeken hoe we effectief actie kunnen voeren zonder dat de belangen van onze inwoners worden geschaad. In november moet de gemeente de begroting voor 2021 indienen. Voor die tijd wil men de Tweede Kamer duidelijk hebben gemaakt dat het zo niet langer kan.

Verbouwing Stadhuis-Forum 1 miljoen euro, Zoetermeer Vooruit is verbijsterd

Verbouwing Stadhuis-Forum 1 miljoen euro, Zoetermeer Vooruit is verbijsterd

Op 4 juni 2020 ontving de gemeenteraad een memo naar aanleiding van een onderzoek onder leden van de gemeenteraad en de griffie. Uit dit onderzoek kwamen een aantal verbeterpunten naar voren om de raadzaal te optimaliseren, wat mogelijk meer dan een miljoen euro kan gaan kosten. Zoetermeer Vooruit is verbijsterd!

Tijdens het voorjaarsdebat heeft Juliette Meurs-Troch namens Zoetermeer Vooruit duidelijk gemaakt dat wij ons grote zorgen maken om de hoeveelheid geld die hiermee is gemoeid. Zo wordt gekeken naar de mogelijkheid om de glazen wand één meter op te schuiven, wat meer dan een miljoen euro zal gaan kosten. Het verhogen van het podium van burgemeester en wethouders heeft een prijskaartje van 280.000 euro en zou er ook nog eens voor zorgen dat Zoetermeer het toegankelijkheidscertificaat gaat verliezen. Het is Zoetermeer Vooruit niet duidelijk waarom, aangezien de vorige raadzaal ook een verhoging had met een geleidelijke opgang.

Yvonne Bink-Winterkamp heeft technische vragen gesteld. Zoetermeer Vooruit wil graag van het college weten waar de kosten op zijn gebaseerd, of er een prijsopgave/offerte aan ten grondslag ligt, of het niet Europees aanbesteed moet worden en wie de regie voert tijdens de verbouwingen.

Michel Bezuijen voorgedragen als nieuwe burgemeester Zoetermeer

Michel Bezuijen voorgedragen als nieuwe burgemeester Zoetermeer

De gemeenteraad van Zoetermeer heeft in een extra raadsvergadering op donderdag 18 juni 2020 Michel Bezuijen voorgedragen als nieuwe burgemeester van Zoetermeer. Hij is daarmee de opvolger van Charlie Aptroot, die op 31 maart 2020 met vervroegd pensioen ging.

De heer M.J. (Michel) Bezuijen (24 juni 1966) is sinds 2013 burgemeester van de gemeente Rijswijk. Eerder was hij van 2003 tot 2013 wethouder en loco-burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer. Daarvoor deed hij al bestuurlijke ervaring op als raadslid in dezelfde gemeente en was hij geruime tijd werkzaam als senior onderzoeker en adjunct-directeur bij het Crisis Onderzoeks Team (COT)

Zoetermeer staat aan de vooravond van grote ontwikkelingen en uitdagingen. En na de vaststelling van de profielschets komt daar de komende tijd ook nog eens het effect van de coronacrisis bovenop. Scherpe en duidelijke keuzes met en voor inwoners, bedrijven en instellingen zijn dan ook noodzakelijk. “Hierbij staat samenspel onder aanvoering van een burgemeester, die snel en vaardig weet om te gaan met alle rollen van het ambt, voorop”, zo vertelt Jordy Boerboom, voorzitter van de vertrouwenscommissie. “Een burgemeester met een uitstekend gevoel voor communicatie. Iemand die inzet op samenwerking en het meenemen van mensen. Maar bovenal een gebalanceerde eerste burger die met zichtbaar enthousiasme klaar staat voor Zoetermeer en de Zoetermeerders.”

De vertrouwenscommissie heeft in de afgelopen maanden de raadsaanbeveling voorbereid op basis van de door de raad vastgestelde profielschets. Er hebben 11 kandidaten op de vacature gereageerd. In de besloten raadsvergadering van 18 juni heeft de vertrouwenscommissie verslag gedaan van haar bevindingen. Tijdens de vergadering heeft de raad het besluit genomen dat Michel Bezuijen als eerste kandidaat wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Zoetermeer.

De aanbeveling van de gemeenteraad wordt aangeboden aan Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij stelt, gehoord het advies van de Commissaris van de Koning, een advies op voor de Ministerraad. De nieuwe burgemeester wordt vervolgens bij Koninklijk Besluit benoemd voor een periode van zes jaar. De raad hoopt dat de nieuwe burgemeester per 1 oktober 2020 wordt benoemd. Tot de installatie blijft burgemeester Jan Pieter Lokker de taken waarnemen.

Zoetermeer Vooruit heet de heer Bezuijen van harte welkom in onze mooie stad.

Racisme en discriminatiedebat

Racisme en discriminatiedebat

Vanavond zal in de commissie Samenleving gedebatteerd worden over (institutioneel) racisme en discriminatie. Zoetermeer Vooruit vindt het tegengaan van discriminatie heel belangrijk. Zo belangrijk zelfs, dat we in ons inspiratiedocument hebben opgenomen dat we ons inzetten voor iedereen, ongeacht leeftijd, afkomst, geaardheid, opleiding of geloof. Het gaat om je toekomst, niet om je afkomst en dat nemen we in al onze overwegingen en beslissingen mee. We zien geen meerwaarde in het debat en nemen er daarom niet aan deel. Zoetermeer Vooruit vindt het onderwerp te gevoelig en te serieus om er een uurtje van politieke statements en symboliek van te maken. We kunnen er lang over praten en aan het college allerlei opdrachten geven maar uiteindelijk gaat het om gedrag. Gedrag van mensen en dat laat zich politiek niet dwingen. Ook niet in de gemeente Zoetermeer.

Tiny houses voor een duurzame, groene stad

Tiny houses voor een duurzame, groene stad

Nadat het onderwerp al een aantal jaar terugkomt in de gemeenteraad, vindt Zoetermeer Vooruit het nu hoog tijd voor tiny houses in Zoetermeer. De heer Van Dorp, wonend aan de Voorweg en met een flink stuk eigen grond aan diezelfde Voorweg, is het daarmee eens. Hij ziet goede mogelijkheden om zijn stuk grond aan de Voorweg 230 A en B te gebruiken voor tiny houses. Afgelopen maandagavond presenteerde hij zijn plannen aan de gemeenteraad, waar die avond het bestemmingsplan van de Voorweg werd besproken.

De heer Van Dorp ziet het al helemaal voor zich: 20 tiny houses van maximaal 50 vierkante meter, geheel zelfvoorzienend en energieneutraal. Met een gezamenlijke moestuin en de beschikbaarheid over deelauto’s van bijvoorbeeld Green Wheels. Het liefst ziet hij dat deze woningen lokaal geproduceerd zullen worden.

Zoetermeer Vooruit kan zich goed vinden in de plannen van de heer Van Dorp. Hiermee wordt voorzien in de behoefte van mensen die een duurzame manier van leven en wonen ambiëren. Yvonne Bink-Winterkamp (gemeenteraadslid Zoetermeer Vooruit) vertelt: “Ik ben al sinds 2016 met het college en de gemeenteraad in gesprek over de toegevoegde waarde van tiny houses voor de stad. Het plan van de heer Van Dorp past helemaal bij wat wij voor ogen hebben. Er heeft zich, zelfs voordat de heer Van Dorp zijn plannen bekend maakte, al een flink aantal geïnteresseerden bij ons gemeld. Voor de besluitvormende raadsvergadering van maandag 18 mei, waarin over het bestemmingsplan Voorweg zal worden gestemd, zullen wij dan ook met een motie komen om deze plannen voor tiny houses te steunen.”

#Omdathetanderskan

Sterkte! Houd vol. U bent niet alleen

Sterkte! Houd vol. U bent niet alleen

Aan: de inwoners van Zoetermeer

Ook in deze moeilijke tijd denkt de lokale politieke partij Zoetermeer Vooruit aan u.

Als u hulp nodig heeft, laat het ons weten. Misschien kunnen wij iets voor u doen.

#Omdathetanderskan

Burgemeester Aptroot

Burgemeester Aptroot

Vandaag beleefde de heer Charlie Aptroot zijn eerste echte vrije dag in 7,5 jaar. Al die tijd was hij burgemeester van onze mooie stad. Tot aan vandaag, 31 maart 2020.

Vanmorgen heeft hij van ons, op gepaste afstand, een pensioen-survival-box ontvangen. In de doos allerlei kleine kadootjes (uiteraard in de kleuren geel en blauw) en kaarten met hartenwensen en herinneringen vanuit onze Denktank. Belangrijkste boodschap is dat wij hem danken voor zijn inzet voor de stad. We wensen hem een hele fijne tijd met vrouw, kinderen en kleinkinderen en hopen hem nog vaak tegen te komen in de stad.

Corona en bereikbaarheid

Corona en bereikbaarheid

2020 is een jaar om nooit meer te vergeten…..

Gister kondigde de regering aan dat we met elkaar nog tot zeker 1 juni aan huis gebonden zijn en persoonlijk contact tot een minimum en met een minimale afstand van 1,5 meter moeten beperken. Dat betekent dat onze Vooruit on Tour ook niet door kan gaan.

Dat betekent uiteraard niet dat we er niet zijn voor u. Als wij u ergens mee kunnen helpen, als u een vraag heeft of een opmerking, laat het ons weten. Dat kan via het contactformulier bij deze site maar ook via mail, messenger (facebook) of eventueel telefonisch. Onze contactgegevens staan ook op deze site.

Voor nu wens ik u en uw familie en naasten een goede gezondheid en sterkte in deze moeilijke tijd.

Namens de complete fractie van Zoetermeer Vooruit,
Juliette Meurs-Troch
(fractievoorzitter)

Wat vliegt de tijd

Wat vliegt de tijd

In deze tijd van binnen zitten….. een leuk filmpje uit 2018; twee jaar geleden alweer. Wat vliegt de tijd.

https://www.facebook.com/yvonne.binkwinterkamp/videos/913537038807163/

Parkeervergunning voor mantelzorgers

Parkeervergunning voor mantelzorgers

Mantelzorgers kunnen een parkeervergunning aanvragen als ze voor iemand in Zoetermeer zorgen die in een betaalde of blauwe parkeerzone woont.

Vier jaar geleden werd de parkeervergunning voor mantelzorgers geïntroduceerd in Zoetermeer. Ook in 2020 kunnen mantelzorgers de parkeervergunning weer aanvragen.

De kosten bedragen € 15,65 en de vergunning geldt alleen voor de directe woonomgeving van de zorgvrager.

Ook voor het verlengen van de parkeervergunning van 2019 kun je op de volgende site terecht: ZoSamen.nl

Daklozenloket Zoetermeer, eindelijk een feit

Daklozenloket Zoetermeer, eindelijk een feit

We zijn blij te kunnen melden dat, na lang aandringen, Zoetermeer sinds maandag 2 maart jl. (eindelijk) een daklozenpunt heeft waar mensen die dakloos zijn of dreigen te worden, geholpen kunnen worden.

Zoetermeer telt ongeveer 180 tot 220 dak- of thuislozen. Als iemand dak- of thuisloos is of dreigt te worden, lijkt de situatie uitzichtloos. Er komt veel op iemand af. Een oplossing vinden is dan lastig. Voor die eerste belangrijke stap heeft de gemeente Zoetermeer nu een Daklozenpunt.
Zoetermeerders die dak- of thuisloos zijn of dreigen te worden, kunnen een afspraak maken met het Daklozenpunt. Een medewerker helpt dan bijvoorbeeld met het regelen van een briefadres, een warme overdracht naar het daklozenloket in Den Haag, geeft een HTM-kaartje als dit te duur is of geeft tips bij het zoeken naar een huis.
De opvang en hulp voor dak- en thuislozen is in Nederland verdeeld over regio’s, die deze centraal regelen. Voor Zoetermeer is dat het Daklozenloket in Den Haag. In Den Haag is ook de (nood)opvang. Hier kunnen daklozen slapen, eten en zich opfrissen. Daar zijn ook professionele hulpverleners voor zorg en begeleiding.
Een afspraak maken met het Daklozenpunt kan via www.zoetermeer.nl/daklozenpunt of via telefoonnummer 14 079. Lukt dit niet? Dan kan er een afspraak gemaakt worden aan de balie van het Werkplein aan het Zuidwaarts 9 op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur.
Vooruit weer On Tour

Vooruit weer On Tour

Met ingang van donderdag 5 maart gaat Zoetermeer Vooruit weer On Tour. In principe zullen de raadsleden Juliette Meurs-Troch en Yvonne Bink-Winterkamp iedere donderdagochtend van 11:00 uur tot 12:30 uur te vinden zijn in het Forum-Café, boven in het Stadhuis-Forum.

De bedoeling van onze On Tour is inwoners, organisaties en verenigingen de mogelijkheid te bieden om met ons in gesprek te gaan. Als mensen iets willen vertellen of als ze vragen hebben, dan kunnen ze bij ons terecht. Uiteraard bestaat ook nog steeds de mogelijkheid om (ook op andere momenten) een afspraak te maken maar in principe hoeft dat voor de donderdagochtenden dus niet. Het is wel verstandig om de facebookpagina in de gaten te houden. Het kan een enkele keer voorkomen dat we verhinderd zijn en we zouden het vervelend vinden als u voor niets komt.

Laatste Valentijnsprijs

Laatste Valentijnsprijs

Vandaag, 25 februari 2020, werd de laatste prijswinnaar van de Valentijnsactie verrast met zijn gewonnen prijs. De prijswinnaar woont in Wassenaar maar…. afspraak is afspraak…. dus we reden naar Wassenaar. De familie van de prijswinnaar woont wel in Zoetermeer en daar was hij dus op visite met Valentijn. Van harte gefeliciteerd!

Prijsuitreiking Valentijn-loterij

Prijsuitreiking Valentijn-loterij

Vandaag mochten we bij 3 adressen prijsjes brengen. Altijd leuk om kadootjes uit te delen. Mooi dat verschillende mensen hebben gewonnen. Het eerste kado was voor een echtpaar van 80 en 78 jaar. Zij kregen een geurkaarsje, een crèmetje en een doosje chocolade bonbons. Het tweede adres woonde een jonge moeder met twee kleine kinderen. Een heel druk leven. Zij was blij met de beautyset om even lekker te ontspannen. Bij het derde adres kwamen we weer bij een ouder echtpaar waarvan de vrouw nog iedere week naar Scheveningen gaat om te bowlen in competitieverband. Zij werden verblijd met een geurkaarsje en een crèmetje. Allemaal blije gezichten. #Omdathetanderskan

Winnende lootjes Valentijnsactie

Winnende lootjes Valentijnsactie

De winnende lootjes zijn:
007, 069, 125, 236, 333 en 465

Van harte gefeliciteerd als u de eigenaar bent van één van de kadootjes met één van deze nummers.

Als u uw adresgegevens doorgeeft via valentijn@ZoetermeerVooruit.nl dan maken we een afspraak om uw prijs langs te komen brengen.

Volg ons ook op facebook (ZoetermeerVooruit) voor de allerlaatste nieuwtjes, feiten en acties.

Valentijn-loterij

Valentijn-loterij

Vanavond worden de winnende lootjes getrokken.
Vanaf morgen staan de nummers op deze site. Nog even geduld dus alstublieft.
Fijne Valentijn!

 

Sportgala, voor en door sporters

Sportgala, voor en door sporters

Wij feliciteren de sportploeg van 2019 Benelux Group Taverzo, sportvrouw 2019 Yara van Kerkhof, meest maatschappelijke sportaanbieder 2019 Basketbalvereniging Zoebas en sporttalent 2019, de 11-jarige Tom Sonneville (Zovoc) van harte met hun behaalde titel maar uiteraard alle genomineerden en de meer dan 95 sportkampioenen met hun behaalde prijzen. Zoetermeer Vooruit is trots op jullie en wil jullie bedanken voor het feit dat jullie door jullie prestaties onze mooie stad zo positief onder de aandacht brengen.

Zoetermeer Vooruit vindt sport erg belangrijk. We zijn niet alleen voor een sportgala voor en door sporters waar de succesvolle sportievelingen van de stad de volle aandacht krijgen die hen toekomt, maar sport is voor ieders gezondheid erg belangrijk. Daarom verzochten wij in juni 2018 (en in november van dat jaar nogmaals) aan het college van Burgemeester en Wethouders al om het Sportgala los te koppelen van het evenement Culinair in de zomer.

En bijna een jaar geleden vroeg de fractie van Zoetermeer Vooruit zich af in hoeverre het college van B&W actief gebruik zou gaan maken van een subsidie die minister Bruins beschikbaar stelde voor het stimuleren van lokale sportakkoorden en de uitvoering hiervan. Daarom wezen wij in maart 2019 het college op deze mogelijkheid. Met een lokaal sportakkoord zou Zoetermeer in aanmerking kunnen komen voor een uitvoeringsbudget van € 60.000 waarmee we meer sport-bevorderende activiteiten zouden kunnen ontplooien.

En gister, donderdag 13 februari 2020, was het dan zo ver. Gister was er een speciaal Sportgala, voor en door sporters. Een gezellig feest in ons mooie, bomvolle Stadstheater Zoetermeer waar sporters werden geëerd en het publiek werd vermaakt met schitterende, indrukwekkende demonstraties. En behalve dat, heeft het college gister ook een Lokaal Sportakkoord getekend met wel 50 (sport)organisaties uit de stad om er, met hulp van de subsidie van het ministerie, gezamenlijk voor te zorgen dat meer inwoners gezond gaan bewegen en sporten.

#Omdathetanderskan

Dutch Innovation Park

Dutch Innovation Park

Zaterdagmorgen 1 februari jl. was de raad uitgenodigd op de Dutch Innovation Factory voor een rondleiding door wethouder Jan Iedema over het Dutch Innovation Park. Juliette Meurs-Troch en Yvonne Bink-Winterkamp waren namens Zoetermeer Vooruit aanwezig. Het was een leerzame rondleiding waarin we veel te weten zijn gekomen over de toekomstige ontwikkelingen en ontwikkelplannen van het gebied.

Sportgala in Stadstheater

Sportgala in Stadstheater

In 2018 vroegen wij al om het Sportgala op een ander moment en een andere locatie te houden. Los van het evenement Culinair dat in juli plaatsvindt. En het is gelukt! We zijn super blij dat onze sporters eindelijk de aandacht krijgen die zij verdienen. Jullie komen toch ook? Toegang is GRATIS.! Hieronder lees je meer.

Meld je zo snel mogelijk, uiterlijk 5 februari, aan door een e-mail te sturen naar: sportgala@zoetermeer.nl
Geef hierbij aan: naam, e-mailadres en hoeveel gasten je eventueel meeneemt. De dresscode is: Casual Chic.
Let op: i.v.m. kaartenregistratie is aanmelden verplicht! De tickets voor de zaal kan je op de dag zelf ophalen bij het Sportgala-aanmeldpunt in het Stadstheater. Dit kan vanaf 19:00 uur.
#Omdathetanderskan

Jack’s Casino en Van der Valk hotel

Jack’s Casino en Van der Valk hotel

Dinsdagavond 28 januari jl. waren Juliette Meurs-Troch en Yvonne Bink-Winterkamp aanwezig bij de inloopbijeenkomst voor het tijdelijk casino van Van der Valk. Het tijdelijk casino verdwijnt pas, als het hotel en casino klaar is. Er waren vanuit de inwoners vragen over de locatie, situering, bouwvolume, hoogte en de overlast tijdens de bouw en dergelijke. Medio 2022 zal het hotel in gebruik genomen worden en zal het tijdelijk casino gesloopt worden.

Parkeertarieven verhoogd

Parkeertarieven verhoogd

LET OP       LET OP       LET OP
De tarieven en tijden voor het betaald parkeren in de binnenstad (op straat) zijn sinds 1 januari 2020 gewijzigd. Dit was tot 18.00 uur, nu tot 23:00 uur. En de kosten waren € 1,70 per uur maar zijn nu € 2,40 per uur. Een dagkaart kost geen € 7,00 maar € 11,10.
Hiermee hoopt de gemeente dat bezoekers meer gebruik gaan maken van de parkeergarages en dat er voor de bewoners met een vergunning meer ruimte op straat beschikbaar komt.
In de parkeergarages is niets veranderd; die zijn niet van de gemeente.

Zoetermeer Centrum : NIEUWE betaaltijden, tarieven
maandag t/m zaterdag / 09.00 – 23.00 uur / € 2,40 per uur, € 11,10 per dag.
zondag / 12.00 – 17.00 uur / € 2,40 per uur, € 11,10 per dag.
feestdagen / gratis

Buiten het Stadscentrumgebied (Dorp) en Winkelcentrum Seghwaert geldt betaald op maandag t/m zaterdag van 09:00-18:00 uur en op vrijdagavond van 18:00-21:00 uur. Dezelfde tarieven gelden als in het centrumgebied.

Het parkeren in de parkeergarages in het Stadshart is de eerste 2 uur gratis (m.u.v. parkeergarage Driekant en Theaterplein). Daarna geldt een tarief van € 1.90 per 50 min., max dagtarief € 15,00

Afvalscheiding: zin of onzin?

Afvalscheiding: zin of onzin?

OPROEP OPROEP OPROEP
Enquête Afvalscheiding: er zit meer in dan u denkt
De gemeente is benieuwd in hoeverre u uw huishoudelijk afval scheidt. Alleen glas? Of ook papier, GFT, textiel, en PBD (plastic, blik en drinkpakken)? Op doemee.zoetermeer.nl vindt u een enquête met vragen over afvalscheiding en vragen over mogelijke veranderingen rondom het ophalen van huishoudelijk afval. U kunt deze enquête invullen tot en met 26 januari 2020.

Veranderingen op komst
De inzameling van afval gaat veranderen. Maar nog niet alles is bekend, omdat de gemeente graag de antwoorden meeneemt die inwoners geven op de enquête op DoeMee. Gaat het zelfbrengdepot langer open, hoe doet u nu mee aan afval scheiden, en hoe kan de gemeente het scheiden van afval verbeteren, enzovoort. Uw antwoorden op de vragenlijst zijn van belangrijk bij de invoering van de komende veranderingen.

Als u de enquête invult, krijgt u meteen meer inzicht in de wijzigingen die de gemeente door wil gaan voeren. Deze wijzigingen zijn niet allemaal even wenselijk of fijn. Te denken valt aan een extra bak in de tuin (als u een tuin heeft), het grofvuil wordt niet meer gratis opgehaald, de frequentie van ophalen huisvuil wordt verlaagd….. Al met al, het is voor IEDEREEN (zowel voor- als tegenstander) belangrijk om de enquête (eerlijk!) in te vullen! #Omdathetanderskan
U kunt uw mening nog tot en met 26 januari 2020 geven. Daarna is het te laat!!

Vuurwerk

Vuurwerk

Op dinsdag 21 januari 2020 hadden wij een inloopavond georganiseerd om te spreken over mogelijke oplossingen voor de vuurwerkoverlast die door inwoners wordt ervaren. De opkomst was boven verwachting groot en er werden mooie ervaringen gedeeld en ideeën aangedragen. Iedereen hartelijk dank voor het meedenken, meedoen en het delen van kennis en persoonlijke verhalen. Wij hebben weer iets om mee aan de slag te gaan. Wordt vervolgd!

Een klein bos, groot plezier

Een klein bos, groot plezier

Een Tiny Forest is een bosje ter grootte van een tennisveld. Hier worden inheemse bomen op geplant in een stedelijk gebied. Het wordt een plek waar kinderen in een buitenlokaal kunnen leren over vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren. Een plek waar niet alleen kinderen elkaar kunnen ontmoeten en kunnen leren, maar alle inwoners.

Maart vorig jaar vroeg Zoetermeer Vooruit al om zo’n bosje in te richten in onze stad. Het college antwoordde toen dat het geen geld kon vrij maken, maar wel sympathie had voor een Tiny Forest. Nu blijkt dat het IVN Natuureducatie op zoek is naar 16 gemeenten in Zuid-Holland voor het aanleggen van een mini-bos; de organisatie heeft een bijdrage van de provincie Zuid-Holland gekregen voor het project Tiny Forest.

Dit is reden voor Zoetermeer Vooruit om dit nogmaals onder de aandacht te brengen en het college te vragen of er reeds een aanvraag is ingediend om mee te doen aan dit bijzondere project. Te meer omdat een Tiny Forest past in de ambitie van een groene, veilige stad zoals beschreven in het coalitieakkoord 2018-2022 én onderzoek heeft uitgewezen dat kleine bosjes zeer efficiënt zijn omdat ze per vierkante meter meer CO2 opslaan dan grote bossen.

Zoetermeer Vooruit zoekt oplossingen vuurwerkoverlast

Zoetermeer Vooruit zoekt oplossingen vuurwerkoverlast

Op dinsdagavond 21 januari houdt Zoetermeer Vooruit een inloopavond om met inwoners te spreken over vuurwerkoverlast. Van 19:30 tot 20:15 uur wil de fractie met inwoners in gesprek, op zoek naar oplossingen. Iedereen die daar ideeën over heeft is van harte uitgenodigd om mee te denken en mee te praten.

Er zal ook een vuurwerkspecialist aanwezig zijn om een presentatie over dit onderwerp te geven en vanuit zijn expertise antwoord te geven op enkele vragen.

Waar: fractiekamer 1 in het Stadhuis-Forum (vergadercentrum)
Wanneer: dinsdag 21 januari 2020
Tijdstip: start 19:30 uur tot uiterlijk 20:15 uur
Koffie, thee en een koekje staan klaar.

U bent van harte welkom!

Vuurwerk

Vuurwerk

Om duidelijkheid te scheppen in de gehele vuurwerkdiscussie die op dit moment door de stad waart, en het risico op valse voorlichting en verkeerde aannames, vinden we het belangrijk om ons standpunt duidelijk te maken.

Zoetermeer Vooruit is NIET tegen vuurwerk. En dus ook niet voor een algeheel vuurwerkverbod. Wat we belangrijk vinden is dat iedereen een leuk feest kan vieren met oud-en-nieuw en daar hoort naar onze mening mooi vuurwerk bij.

Wat we NIET bij oud-en-nieuw vinden passen, en waar we het grootste probleem mee hebben, is dat er mensen zijn die vuurwerk inzetten als wapen. Mensen die vuurwerk bewust naar andere mensen of dieren gooien, die vuurwerk gebruiken om spullen te vernielen of hulpverleners mee te belagen. Dat soort gedrag mag wat ons betreft heel hard bestraft worden. Als hulpverleners niet de benodigde hulp kunnen verlenen omdat er gericht vuurwerk op hen wordt afgevuurd….. dat is echt de limit.

Dus, laten we hopen dat er harder opgetreden mag worden tegen het verkeerd gebruik van vuurwerk. Het lijkt erop dat dit voornamelijk met illegaal vuurwerk wordt gedaan, dus laten we hopen dat er betere controle op uitgevoerd kan worden. Hoe? Dat weten wij ook niet. Wij zijn ‘maar’ een politieke partij. Maar dit is ons standpunt en we zullen alles doen, wat binnen onze mogelijkheden ligt, om dit gerealiseerd te krijgen. En als u een idee heeft, laat het ons weten, zodat we samen kunnen genieten van het feest dat de viering van oud-en-nieuw moet zijn. Zodat we met onze kinderen en kleinkinderen gezellig op straat wat vuurwerk af kunnen steken en kunnen genieten van al het moois dat te zien is. Dat we onze buren een gelukkig nieuwjaar kunnen wensen en de saamhorigheid vergroot wordt. Dat is waar Zoetermeer Vooruit voor staat.

#Omdathetanderskan

Geen minimumloon PGB jeugdhulp

Geen minimumloon PGB jeugdhulp

Het college heeft in de Perspectiefnota een bedrag van € 33.000,00 opgenomen als bezuiniging door de pgb-tarieven te verlagen. Zoetermeer Vooruit vindt dit een onverantwoorde en onnodige maatregel. Het huidige uurtarief is vastgesteld op maximaal € 20,00 per uur of dagdeel en het voorstel is dit, met ingang van 1 januari 2020, te verlagen naar het minimumloon per uur (inclusief vakantiegeld). In Zoetermeer maken ongeveer 100 gezinnen gebruik van een pgb voor jeugdhulp in het sociale netwerk. De vraag is echter of deze maatregel ook daadwerkelijk tot een bezuiniging zal leiden, immers doordat ouders minder vergoed krijgen voor hun eigen inzet, is de verwachting (ook van het college) dat zij eerder zullen kiezen om duurdere hulp in te huren. “Onzin dus”, stelt fractievoorzitter Juliette Meurs-Troch. “We gaan inwoners onnodig in de stress jagen. Het is helemaal niet gezegd dat dit een bezuiniging oplevert en wij vinden dat de ouders/gezinnen die zelf (of met hun sociale netwerk) de zorg voor hun kind vervullen, daarvoor niet gestraft mogen worden. Let wel, het gaat om kinderen met een grote uitdaging die intensieve zorg behoeven. Niet iedereen krijgt zomaar een persoonsgebonden budget. Daar zijn al strikte regels voor. Wij stellen voor om de bezuinigingsmaatregel uit de nieuwe verordening te schrappen en de oude maatregel van 20 euro te blijven hanteren. Omdat het anders kan.”

Winterregeling daklozen

Winterregeling daklozen

Het is niet ideaal maar beter dan buiten slapen. We zagen in de krant dit bericht over daklozenopvang. Fijn dat er extra opvang open gaat. De gemeente Den Haag gaat actief op zoek naar mensen die dakloos zijn om ze op de mogelijkheden te wijzen. We gaan er vanuit dat de Gemeente Zoetermeer dit ook doet en indien nodig meteen een kaartje voor de Randstadrail geeft. #Omdathetanderkan

Begrotingsdebat – 2

Begrotingsdebat – 2

Maandagavond 11 november 2019: het vervolg van het begrotingsdebat 2020-2023.  Zoetermeer Vooruit heeft 4 voorstellen ingediend. We zien namelijk een mogelijkheid om in het sociale domein (de wmo en jeugdzorg) te bezuinigen zonder dat dit van invloed is op de daadwerkelijke zorg. Ook hebben we een idee om het plasticafvalprobleem om te zetten in iets positiefs door parkeervakken van plastic te maken. En het invoeren van bamboe-verkeersborden draagt bij aan de duurzame ambitie van de stad. Voor de leerlingen uit groep 8 zouden we graag een scholenmarkt zien waar alle scholen en opleidingen zich kunnen presenteren, waarna de leerlingen een goede keuze kunnen maken voor de school waar zij zich verder kunnen ontwikkelen richting hun toekomst.
We hopen op voldoende bijval van onze collega raadsleden om dit daadwerkelijk te laten uitvoeren.

 

Begrotingsdebat – 1

Begrotingsdebat – 1

Met het fiasco van het Voorjaarsdebat nog vers in het geheugen, heeft de fractie van Zoetermeer Vooruit besloten het over een andere boeg te gooien. Bij dit Voorjaarsdebat werden bezuinigingsvoorstellen gepresenteerd (ombuigen en vernieuwen) waarbij het leek alsof er nog keuzes te maken waren. Dit bleek echter niet het geval, tot ongenoegen van de oppositiepartijen. Ondanks dat deze partijen de voorstellen heel serieus hebben gewikt en gewogen, en alternatieve bezuinigingsvoorstellen hebben gedaan, bleek dat verspilde moeite te zijn. Verschillende coalitie-fractievoorzitters gaven aan dat er binnen de coalitie fel was gestreden om hun eigen standpunten overeind te houden en dat er geen ruimte meer was voor voorstellen van de oppositie.

Zoetermeer Vooruit heeft daarom besloten om de eerste termijn van het Begrotingsdebat af te wachten, om te zien of er nu wel enige ruimte gegeven gaat worden voor ideeën van oppositiepartijen. “Voordat we weer veel tijd gaan besteden aan het voorbereiden van dit debat, zoals we in het voorjaar gedaan hebben, willen we eerst afwachten of de oppositie nu wel serieus wordt genomen”, aldus fractievoorzitter Juliette Meurs. “We hebben een aantal goede ideeën, zoals mogelijkheden om plastic afval positief te benutten, bamboe verkeersborden, een gratis app voor de administratie van het sociaal domein en een scholenmarkt voor groep 8, maar gaan die pas indienen als blijkt dat er een hand uitgestoken kan worden.” Uit de reeds ingediende moties van onder andere de coalitiepartijen blijkt dat er best nog wat geld te besteden valt en bepaalde plannen uit het coalitieakkoord toch aangepast kunnen worden. Bij Zoetermeer Vooruit is er daarom goede hoop dat er ook ruimte is om naar voorstellen van de oppositie te luisteren.

#Omdathetanderskan

Op weg naar een raadsbreed gedragen akkoord?

Op weg naar een raadsbreed gedragen akkoord?

Met het Begrotingsdebat dat volgende maand gevoerd gaat worden in het achterhoofd, is 14 oktober in de Gemeenteraad uitgebreid gedebatteerd over het gevoel van een deel van de raadsfracties die zich, tijdens het Voorjaarsdebat, niet gehoord voelde door de coalitie. Wat Zoetermeer Vooruit vooral steekt is dat wij op het verkeerde been zijn gezet door het college en de coalitie. Er waren bezuinigingsvoorstellen gepresenteerd (ombuigen en vernieuwen) waarbij het leek alsof er nog keuzes te maken waren. Dit bleek echter niet het geval.

Ondanks dat oppositiepartijen de voorstellen heel serieus hebben gewikt en gewogen, en alternatieve bezuinigingsvoorstellen hebben gedaan, bleek dat verspilde moeite te zijn. Verschillende coalitie-fractievoorzitters gaven aan dat er binnen de coalitie fel was gestreden om hun eigen standpunten overeind te houden en dat er geen ruimte meer was voor voorstellen van de oppositie.

Na de verkiezingen, bij de vorming van het college, heeft Zoetermeer Vooruit al aangegeven de voorkeur te hebben voor een raadsbreed gedragen akkoord in plaats van een coalitie-akkoord dat opgesteld is door een paar partijen. Dat betekent dat met elkaar de hoofdlijnen worden vastgelegd en vervolgens ieder onderwerp of voorstel dat op de agenda komt, eerlijk op zijn waarde, wenselijkheid en haalbaarheid beoordeeld en afgewogen wordt, zonder gebonden te zijn aan eerder gemaakte harde afspraken. Dat is naar onze mening het meest democratische proces dat we onze inwoners en elkaar kunnen bieden. We willen af van de coalitie/oppositie-gedachte.

Een raadsbreed gedragen akkoord is niet nieuw; verschillende gemeenten hebben na de verkiezingen in 2014 al voor deze werkwijze gekozen. De grootste partijen zouden dan alsnog wethouders mogen leveren maar dan zouden we met de gehele raad een visie kunnen opstellen en een richting kunnen bepalen voor de stad. Helaas kregen we daarvoor toendertijd geen gehoor. Wellicht heeft het Voorjaarsdebat de weg geopend. Zoetermeer Vooruit is namelijk van mening dat het beter en eerlijker zou zijn geweest als er tijdens het Voorjaarsdebat open onderhandelingen met de gehele raad zouden zijn gevoerd in plaats van alleen met een deel, de coalitie. Dan hadden open en eerlijk alle alternatieve voorstellen met elkaar beoordeeld en besproken kunnen worden.

#Omdathetanderskan

Zoetermeer uit de financiële problemen?

Zoetermeer uit de financiële problemen?

In de krant lazen we van de week dat “Gemeenten snakken naar hulp van rijke rijksoverheid”. Het gaat om de G40 gemeenten die door de decentralisaties minder geld van het rijk hebben gekregen dan ze nodig hebben om die taken goed uit te voeren. Daardoor moeten zwembaden, sportvoorzieningen en bibliotheken sluiten, dreigt minder onderhoud voor de openbare ruimte en krijgen minima minder steun.

Zoetermeer is echter in staat om een nieuw zwembad voor € 25 miljoen te bouwen en onlangs is de eerste paal geslagen voor een gym/sportcomplex onder de naam Gymworld (kosten beraamd op € 15 miljoen).

Zoetermeer Vooruit gelooft echter niet dat Zoetermeer financieel een zeer gunstige uitzondering is ten opzichte van de andere G40-gemeenten. Fractievoorzitter Juliette Meurs-Troch: “Ook in Zoetermeer zullen we te maken krijgen met bezuinigingen in de stad. In het meest ongunstige geval leidt dat tot bezuinigingen in de veiligheidsregio terwijl we juist nu steeds meer te maken hebben met criminaliteit. Een lastenverhoging voor de inwoners is ook niet uitgesloten. En de wijkbibliotheken staan op de tocht. Over al die bezuinigingsplannen zullen we in het begrotingsdebat in november meer te horen krijgen van de coalitie en het college. Door de enorme financiële problemen in onder andere de jeugdzorg lopen we het risico op meer werkloosheid, armoede en ongelijkheid. Maar Zoetermeer gaat rustig door met het bedenken van vooral iconische voorzieningen. Wij vragen ons oprecht af hoe we dit nog tegenover onze inwoners kunnen verantwoorden.”

Gemeenten namen de afgelopen jaren veel verantwoordelijkheden over van het rijk maar krijgen minder geld van de rijksoverheid dan ze hadden verwacht en dan ze nodig hebben voor die taken. Gemeenten dienen ieder jaar een sluitende begroting af te geven terwijl het rijk wel een begrotingstekort mag hebben.

Lees het artikel dat het AD hierover publiceerde via deze link: AD Zoetermeer of bekijk de reacties op hun AD Zoetermeer facebook

 

Interesse in de politiek?

Interesse in de politiek?

Wij zoeken een fractieondersteuner

voor onze twee raadsleden en drie commissieleden.

Wat verwachten wij van jou?
Je hebt een vrolijk en opgeruimd karakter, kunt (na een inwerkperiode) zelfstandig werken en hebt een proactieve (werk)houding. Naast een grote affiniteit met het gedachtegoed van Zoetermeer Vooruit en interesse in de lokale politiek, vragen we van onze collega een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, de vaardigheid om contacten op te bouwen en te onderhouden, creativiteit en teamspirit.

Werkzaamheden
* Ondersteunen bij het organiseren van werkbezoeken, acties in buurten, debatten en andere (bewoners)bijeenkomsten.
* Notuleren fractievergaderingen (voornamelijk vastleggen actiepunten en afspraken).
* Ondersteunen bij het opstellen van persberichten, moties en andere politieke stukken.
* Bewaken afhandeling van actiepunten, moties en politieke vragen.
* Deelnemen aan partijactiviteiten (politieke cafés, ledenvergadering etc.).

Wat kun je van ons verwachten?
* Een afwisselende politieke leerwerkplek in het Zoetermeerse politieke speelveld.
* Je komt in contact met inwoners en bedrijven waar je anders misschien niet zo snel mee in contact komt.
* Scholing waar nodig.
* Ondersteuning en begeleiding van de fractievoorzitter.
* Functioneringsgesprekken t.b.v. persoonlijke ontwikkeling.
* Een maandelijkse vergoeding gebaseerd op de wettelijk toegestane vrijwilligersvergoeding.

De inzet van de fractieondersteuner verschilt per week maar is gemiddeld 8 uur per week. De werkzaamheden kunnen veelal vanuit huis verricht worden.

Enthousiast geworden om nader kennis te maken en eventueel ons team te komen versterken? Dan ben je van harte uitgenodigd om te solliciteren. Stuur een brief met je motivatie en eventuele ervaringen naar info@ZoetermeerVooruit.nl

Waar blijft het daklozenloket?

Waar blijft het daklozenloket?

Zoetermeer Vooruit vraagt zich af hoe het staat met het daklozenloket dat in Zoetermeer zou komen. In november 2017 heeft de raad een motie aangenomen (ingediend samen met CDA en PvdA) waarin gevraagd werd onderzoek te doen naar de mogelijkheid voor dakloze Zoetermeerders om zich in Zoetermeer te melden in plaats van daarvoor naar Den Haag te moeten gaan. In september 2018 kwam het college met de reactie dat het mogelijk is om een dependance van het daklozenloket in onze gemeente te openen en dat daar mogelijk ook een briefadres afgegeven zou kunnen worden. Dit zou, vanwege de kosten die hiermee gemoeid gaan, in het Voorjaarsdebat aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Het Voorjaarsdebat is afgelopen juni/juli gevoerd en Zoetermeer Vooruit heeft nu aan het college gevraagd hoe het ervoor staat. “Het zou wel erg prettig zijn als er nu eindelijk ook daadwerkelijk een daklozenloket geopend wordt in onze stad”, aldus fractievoorzitter Juliette Meurs-Troch. “Het is geen overbodige luxe. Mensen die dakloos zijn moeten nu naar Den Haag om zich te laten registreren. Soms is daar eenvoudigweg het geld niet voor. Ook die mensen moeten geholpen en gehoord worden. Om voor een woning in te schrijven, om een zorgverzekering af te sluiten, om een DigiD aan te vragen of een uitkering aan te vragen, heb je een adres nodig. Daarbij is het fijn als de mensen in hun eigen stad, in hun eigen netwerk kunnen blijven.”

In 2017 waren er circa 205 aanmeldingen van Zoetermeerders bij het Centraal Coördinatie Punt in Den Haag, waar het daklozenloket een onderdeel van is. Daarvan kwamen er 135 in aanmerking voor Maatschappelijke Opvang en zijn er 70 terugverwezen naar Zoetermeer. Vermoedelijk ligt het aantal (dreigende) daklozen uit Zoetermeer iets hoger en gezien het alarmerende bericht in het Algemeen Dagblad van 23 augustus 2019 inmiddels flink hoger.

Nul-op-de-meter renovatie Palenstein

Nul-op-de-meter renovatie Palenstein

Een verontrustend bericht in het Algemeen Dagblad eerder deze week (13 augustus) was voor ons, Zoetermeer Vooruit, aanleiding om op onderzoek uit te gaan. Bewoners hadden blijkbaar de publiciteit gezocht vanwege gezondheidsproblemen die zij ervaren in hun gerenoveerde nul-op-de-meter woningen maar wij vroegen ons af of er iemand navraag had gedaan bij De Goede Woning? Wij dus wel. Dit is (samengevat en zonder te veel in technische gegevens te verzanden) wat wij van hen hebben begrepen.

De Goede Woning erkent dat er al langer problemen bestaan bij woningen in de wijk Palenstein die de Nul-op-de-Meter renovatie hebben ondergaan. De CO2-waarden zijn hoog, echter nooit zo hoog geweest, dat het volgens TNO gevaar voor de gezondheid kan opleveren. Na het onlangs opnieuw inregelen van de installatie zijn de waarden nog lager en liggen op of onder de 20% van de toegestane (nog gezonde) waarde. Komende 3 weken worden alle woningen opnieuw ingeregeld. De GGD doet de keuringen en die is tevreden. De inwoners mogen gebruik maken van een energiecoach die, op verzoek, meerdere keren per jaar langs wil komen om de bewoners bij te staan en antwoord te geven op hun vragen. Daarnaast wordt er extra voorlichting verstrekt aan de inwoners over het omgaan met en het gebruik van de installatie.

Uiteraard doet dit niets af aan het feit dat bewoners aangeven gezondheidsklachten te ervaren en dat daar serieus mee omgegaan moet worden, maar we zijn wel blij dat er blijkbaar gewerkt wordt aan een oplossing en dat De Goede Woning lering trekt uit de ervaringen van deze eerste pilot om het bij een volgend verduurzamingsproject (voor zover wij weten is dat in Meerzicht) beter te doen, beter te letten op de inregeling van de apparatuur, de mensen beter te informeren en beter uit te leggen hoe de installatie in een nul-op-de-meter woning werkt.

Voorjaarsdebat-2

Voorjaarsdebat-2

We zijn uitermate teleurgesteld dat geen van de collega-raadsleden de bouw van het miljoenen kostende zwembad wil heroverwegen om te kijken of dit niet anders, goedkoper kan. Zoetermeer Vooruit kiest voor de sociale kant: vindt de mensen belangrijker dan prestige en stenen en we willen niet over een paar jaar tot de conclusie komen dat het toch niet zo’n goede keuze is geweest. Helaas zijn wij de enigen die daar blijkbaar zo over denken. Het miljoenen-zwembad gaat er dus komen. Dat is democratie.

Als je benieuwd bent naar wat er precies is gezegd, dan kun je via de website van de gemeente Zoetermeer (klik hier) terugkijken en luisteren. Op ongeveer 3:05:50 spreekt Juliette zich uit namens ons.

Voorjaarsdebat-1

Voorjaarsdebat-1

Maandagavond 24 juni jl. hadden we deel 1 van het Voorjaarsdebat. Het Voorjaarsdebat richt zich op hoe de stad zich de komende jaren ontwikkeld. Helaas moeten we flink bezuinigen en iedere fractie/politieke partij mocht daar zijn/haar visie op geven. Zoetermeer Vooruit heeft zich uitgesproken over een paar moeilijke onderwerpen.

Samenvattend komt het hier op neer:
We vinden het nieuw te bouwen zwembad, de Balijhoeve en de 6e wethouder echt van ondergeschikt belang en we willen niet tornen aan de Zoetermeerpas, Klijnsmagelden en de bibliotheek en wijkposten.
Bezuinigingen zijn nooit leuk en iedereen zal daar iets van merken. Maar bij ons hoort iedereen erbij. Jong, oud, met of zonder kleurtje, ongeacht geloofsovertuiging, geaardheid, hoog-geschoold of laag-geletterd. Met begrip voor onze jongeren, respect voor onze ouderen en aandacht voor de natuur komen wij op voor gelijke kansen voor iedereen. Voor onderwijs, voor zorg en in armoedebestrijding. Uitgaande van de mens en niet van de regeltjes. Met dat in gedachten hebben we met gezond verstand en creativiteit naar oplossingen gezocht voor de bezuinigingsuitdaging waar we momenteel voor staan. #Omdathetanderskan

Als je benieuwd bent naar wat er precies is gezegd, dan kun je via de website van de gemeente Zoetermeer (klik hier) terugkijken en luisteren. Het Voorjaarsdebat begint op 1:07 en op ongeveer 2:19 spreekt Juliette zich uit namens ons.

Eindelijk Sportgala met aandacht voor sporters

Eindelijk Sportgala met aandacht voor sporters

Tijdens het begrotingsdebat 2019-2022 heeft Zoetermeer Vooruit een motie ingediend om de mogelijkheden te onderzoeken om het Sportgala op een ander moment dan tijdens Culinair plaats te laten vinden.

Nu komt het college (eindelijk) tot de conclusie dat op 5 juli 2019 het Sportgala voor het laatst zal worden georganiseerd tijdens Culinair. Ze geven aan dat de volgende wijzigingen worden doorgevoerd:
1. Het sportgala wordt voortaan in het eerste kwartaal van het opvolgende jaar georganiseerd. De
terugblik op het prestatiejaar van de sportkampioen is daarmee recenter.
2. Het Sportgala (2019) zal plaatsvinden in een centrale, goed bereikbare locatie, bijvoorbeeld het
Stadstheater. De waardering voor de sportportkampioenen staat hiermee centraal.
3. Er zullen nieuwe categorieën toegevoegd worden, namelijk: Sporter met een beperking van het jaar
en Sportvrijwilliger van het jaar.
4. Indien het combineren van gemeentelijke prijsuitreikingen voor de hand ligt en toegevoegde waarde
heeft zal dit worden uitgewerkt.

Welkom nieuw commissielid

Welkom nieuw commissielid

Op 8 april is Marijke Tiemensma in een raadsvergadering officieel geïnstalleerd als commissielid voor Zoetermeer Vooruit. Ze is de opvolger van Tim van Putten voor wie het commissiewerk niet meer te combineren was met zijn baan.

Sinds 2011 is Marijke werkzaam bij een Zoetermeers makelaarskantoor en tijdens haar studie werkte zij bij een Zoetermeerse woningcorporatie, waardoor ze deze stad en haar inwoners goed heeft leren kennen. De problemen en mogelijkheden van de woningmarkt zijn haar bekend. Zij heeft zich aangesloten bij Zoetermeer Vooruit omdat zij het o.a. belangrijk vindt dat ook de kleine, alledaagse problemen waar Zoetermeerders tegenaan lopen gehoord worden. Bij de grotere zaken luistert Zoetermeer Vooruit goed naar de wensen en behoeften van de inwoners.

Marijke vindt het belangrijk dat inwoners van Zoetermeer gehoord worden; dat zij een mogelijkheid hebben om hun stem te laten horen over wat zij belangrijk vinden.

Marijke zal zich vooral richten binnen de Commissie Stad op de ontwikkelingen van Zoetermeer en dan met name op de schaalsprong en de verbouw en nieuwbouw van woningen.

Afscheid commissielid

Afscheid commissielid

Op 8 april hebben we in een raadsvergadering officieel afscheid genomen van Tim van Putten als commissielid voor Zoetermeer Vooruit. Door zijn drukke werkzaamheden in Amsterdam voelde Tim zich steeds meer gehaast en bezwaard tegenover de andere raads- en commissieleden omdat hij, naar zijn idee, niet kon voldoen aan de vraag waaraan een goed commissielid hoort te voldoen; vergaderingen bijwonen, stukken lezen en je inzetten voor de inwoners van de stad bij de diverse activiteiten die Zoetermeer Vooruit organiseert. Tim blijft gelukkig wel lid van de Denktank maar ervaart nu niet de druk die hij als commissielid wel voelde. Wij wensen Tim vooral een succesvolle carière toe en zijn blij dat hij actief betrokken blijft in de Denktank.

Praat mee over het Van Tuyllpark

Praat mee over het Van Tuyllpark

Op zondag 31 maart aanstaande organiseert Zoetermeer Vooruit een informatie/discussiebijeenkomst voor inwoners en (sport)verenigingen over de mogelijke inrichting van het Van Tuyllpark. Iedereen is welkom!

Op 11 maart jl. heeft Zoetermeer Vooruit met de raadscommissie het gesprek al aan willen gaan over hun visie op het Van Tuyllpark. Wij willen het omdopen tot het Van Tuyll Familiesportpark. Wij zien het Van Tuyllpark als een gezellige, sportieve ontmoetingsplek voor iedereen; een echt familiesportpark waar je verschillende activiteiten hebt maar waar je ook lekker kunt ontspannen in een parkachtige omgeving. Zo zouden we er bijvoorbeeld, behalve het eventueel nieuw te bouwen zwembad, ook een speeltuin voor gehandicapte kinderen willen zien en een skatebaan en picknicktafels. Een terreinbeheerder zou toezicht kunnen houden en kunnen dienen als vraagbaak.

De raadscommissie wilde het gesprek op 11 maart niet aangaan omdat een memo van het college over de stand van zaken van onderhandelingen over het park er nog niet was. Dat memo is er inmiddels wel maar wij willen ook graag van de inwoners weten wat zij voor (on)mogelijkheden en (on)wenselijkheden zien in het park. Iedereen is daarom van harte uitgenodigd om tussen 13:00 en 14:30 uur een toelichting te krijgen op onze visie maar vooral ook om ideeën te delen en het gesprek aan te gaan. De visie van Zoetermeer Vooruit zal dienen als basis voor het gesprek. De bijeenkomst vindt plaats in de lunchroom/brasserie van het Stadhuis-Forum op de 1e etage van het Stadhuisplein 1 te Zoetermeer. Aanmelden is niet nodig. U kunt zo binnen lopen.

Zoetermeer Vooruit verrast World Servants

Zoetermeer Vooruit verrast World Servants

Zeven jongeren van World Servants Zoetermeer reizen deze zomer af naar verschillende Afrikaanse landen om daar, samen met de lokale bevolking, klaslokalen te bouwen. Om alvast geld in te zamelen voor dit goede doel organiseerden de jongeren op zaterdag 23 maart een autowasdag.

Almedin CeroYvonne Bink-Winterkamp en Juliette Meurs-Troch van Zoetermeer Vooruit gingen bij de jongeren langs met een taart om ze een hart onder de riem te steken. Ze zetten zich zo hard in om anderen te helpen, wij vinden dat zij zelf ook beloond mogen worden. We waren verrast toen bleek dat één van de jongeren zelfs jarig was vandaag. De taart was dus erg op z’n plaats.

De 7 jongeren in de leeftijd van negentien tot en met vierentwintig jaar uit Zoetermeer gaan allemaal deze zomer naar Afrika gaan om daar te bouwen. De groep varieert van scholieren en studenten tot werkenden.

Voor de bouwprojecten is veel geld nodig, de jongeren houden al het hele jaar acties om het geld bij elkaar te krijgen. Zo hebben zij al geld ingezameld door een stamppotbuffet te houden. Ook met de carwash actie hopen zij weer een leuk bedrag op te halen, het doel is om minimaal 40 auto’s te wassen voor het goede doel. Toen wij rond 13:00 uur langskwamen waren ze al een eind op weg maar het precieze aantal was nog niet bekend. Na onze korte onderbreking gingen de jongeren vol enthousiasme weer verder.

Zoetermeer Vooruit loopt Samenloop voor Hoop / Wie helpt ons helpen?

Zoetermeer Vooruit loopt Samenloop voor Hoop / Wie helpt ons helpen?

Eens in de twee jaar wordt een Samenloop voor Hoop georganiseerd met als doel zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar kanker. De bedoeling is dat verschillende teams 24 uur aaneengesloten wandelen om aandacht te vragen voor de ziekte en in het bijzonder de behoefte aan onderzoek en medicatie. Zoetermeer Vooruit heeft zich met een team van 15 personen ingeschreven: De Vooruit-lopers.

Iedereen heeft in zijn of haar omgeving wel iemand die leidt aan de ziekte kanker, of die eraan is overleden. Als lokale partij hebben we niet de middelen om een dergelijk goed doel financieel te ondersteunen. We zijn dan ook altijd op zoek naar creatieve oplossingen. Meedoen aan de Samenloop en er zoveel mogelijk ruchtbaarheid aan geven en sponsoren proberen te vinden past daarom goed bij ons.

Het streven van Zoetermeer Vooruit is om 5.000 euro in te zamelen. Ieder bedrag is welkom maar wie 10 euro of meer doneert krijgt een uitnodiging voor een drankje tijdens de Samenloop. Doneren kan via: deze link.

De opbrengst van SamenLoop voor Hoop besteedt KWF Kankerbestrijding aan kennisdeling, onderzoek en preventie. Zodat we samen steeds dichter bij onze droom komen: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor patiënten.

De Samenloop voor Hoop wordt gelopen op 22 en 23 juni op de atletiekbaan van Ilion aan de Van der Hagenstraat.

Aandacht voor sport

Aandacht voor sport

Zoetermeer Vooruit vindt sport erg belangrijk. We zijn niet alleen voor een sportgala voor en door sporters waar de succesvolle sportievelingen van de stad de volle aandacht krijgen die hen toekomt, maar sport is voor ieders gezondheid erg belangrijk.

Minister Bruins heeft € 30 miljoen uitgetrokken voor het stimuleren van lokale sportakkoorden en de uitvoering hiervan. Daarmee is het mogelijk om de regeling voor combinatiefuncties uit te breiden in aantal én in mogelijkheden.Iedere gemeente kan € 15.000 aanvragen om een sportformateur (procesbegeleider) aan te stellen. De sportformateur brengt lokale partijen bij elkaar aan tafel om tot een lokaal sportakkoord te komen. Voor gemeenten die een sportakkoord hebben, stelt minister Bruins geld beschikbaar voor de uitvoering van de lokale akkoorden.

Daarom hopen wij dat het college van Burgemeester en Wethouders in reactie op onze schriftelijke vragen aangeeft dat zij al in contact zijn om een lokaal sportakkoord op te stellen voor Zoetermeer en dat we daarmee in aanmerking zouden kunnen komen voor het uitvoeringsbudget waarmee we meer combinatiefunctionarissen aan kunnen stellen die zich ook nog breder in zouden kunnen zetten.

Werken bij de egelopvang

Werken bij de egelopvang

Een aantal leden van Zoetermeer Vooruit bracht zaterdag 16 maart een bezoek aan de Egelopvang aan de Spectrumsingel in Rokkeveen. Zij zette zich in voor de egelopvang in het kader van NLdoet, de nationale vrijwilligersactie.

Er werden twaalf wilgen geknot en van de wilgentakken werd een haag gemaakt. Daarvoor moest alles eerst op een kruiwagen geladen worden, naar voren geduwd worden en vervolgens weer uitgeladen en opgestapeld tot een haag. De wilgen staan namelijk in de wijktuin Rokkeveen maar de takkenrillen staan op het terrein van de egelopvang.

Het was een natte, winderige dag vol modder en gesjouw. “Naar de sportschool hoeven we dit weekend niet meer”, aldus Almedin Cero, één van de denktank-leden. Zoetermeer Vooruit zet zich ieder jaar weer in tijdens NL Doet. “Ieder jaar ondersteunen we een andere organisatie”, zegt fractievoorzitter Juliëtte Meurs-Troch.

“We willen onze inzet zo eerlijk mogelijk verdelen over de goede doelen die er zijn. Niet alleen tijdens NLdoet overigens maar ook daarbuiten proberen we zoveel mogelijk onze maatschappelijke verantwoordelijkheid met handjes vorm te geven.”

Samen met Hans van Rhijn en raadslid Yvonne Bink-Winterkamp en vele andere vrijwilligers (25 in totaal) werd er vandaag het nodige werk verzet voor de egels en de medewerkers van de Egelopvang Zoetermeer.

Van Tuyll familiesportpark

Van Tuyll familiesportpark

Zoetermeer Vooruit kijkt graag naar kansen en mogelijkheden. In dat kader heeft zij gemeend zich te moeten buigen over de ontwikkeling van en in het Burgemeester Van Tuyllpark. Een park dat we graag om willen dopen naar het:

Van Tuyll familiesportpark

Wij zien namelijk een flink aantal mogelijkheden om het Van Tuyllpark tot een groots park te maken waar iedereen graag komt en actief bezig kan zijn.

Zo zijn er al diverse sportverenigingen:

 • Zoetermeerse Honk- en Softbalvereniging Birds

 • Mixed Hockey Club Zoetermeer

 • Tennisvereniging Seghwaert

 • Atletiekvereniging ARV Ilion

 • Scouting John McCormick

En er zijn al accommodaties zoals:

 • Silverdome (multifunctionele kunstijsbaan en evenementenlocatie)

 • Binnenzwembad Het Keerpunt (met zwemschool Swim2enjoy / in de toekomst aangevuld met wellness)

 • Water Dreams Village (voormalig Dutch Water Dreams met nieuwe plannen)

 • JJ Music House (muziekcentrum, podiumcafé en oefenruimten)

Op bijgevoegde tekening hebben wij aangegeven wat onze ideeën zijn bij de verdere invulling van het Van Tuyll Familiesportpark. Zo kan de ijsbaan in de winter prima als schaatsbaan gebruikt worden maar in de zomer zou je daar lekker (en veilig) kunnen waterfietsen of kanovaren.

Op het eilandje zou een midgetgolfbaan gemaakt kunnen worden.

Ook een terreinbeheerder zou op het eilandje een plekje kunnen krijgen. De functie terreinbeheerder is nieuw in het park. Wij zien dat als iemand die toezicht houdt op wat er in het park gebeurt en waar mensen terecht kunnen met hun vragen.

Als het zwembad in het groen naast Silverdome wordt geplaatst dan zou op het veld rechts daarvan prima een picknickplek gecreëerd kunnen worden. Er is daarbij ook ruimte voor een natuurspeelplek, een speeltuin waar ook invalide kinderen kunnen spelen (rolstoeltoegankelijke speeltoestellen zijn gebaseerd op toestellen die standaard in veel speeltuinen staan zoals draaimolens, speelhuisjes, rolstoelwippen, verhoogde zandbakken en rolstoelschommels) en aan de achterkant van het terrein (tegen de Australiëweg aan) zou misschien zelfs nog een skatebaan gemaakt kunnen worden.

We zouden dan het derde deel van het groen (richting de hockeyvelden) willen gebruiken als evenemententerrein. Per slot van rekening wordt de Markt in het centrum aangepakt en zelfs te klein voor de echt grote evenementen als het Bevrijdingsfestival (ruim 15.000 bezoekers met op een gegeven moment zelfs een stop op de toegang). Het terrein sluit mooi aan op de bestaande parkeerplaats. Aan de achterkant van dat evenemententerrein (ook weer tegen de Australiëweg) zou JJ Music House plaats kunnen nemen. De huidige locatie is namelijk maar tot volgend jaar toegezegd en zij zouden graag groter willen om meer podium te kunnen bieden. Door de verhoogde ligging van de Australiëweg zou er geen (geluids)overlast voor bewoners moeten zijn. Daar komt nog bij dat er dan ook voor de artiesten van de grote evenementen een kleed- en relaxruimte is, gebruikmakend van JJ Music House.

Dit is de visie van Zoetermeer Vooruit voor het Burgemeester Van Tuyllpark.

Hooliganaanpak tegen jeugdcriminaliteit

Hooliganaanpak tegen jeugdcriminaliteit

Gisteravond, tijdens de commissievergadering, pleitte Sepehr Mohammadian voor een aanpak van jeugdoverlast en aan criminaliteit gerelateerde incidenten, die lijkt op of gelijk is aan de hooliganaanpak zoals die in Rotterdam en Amsterdam succesvol is geweest. Zoetermeer Vooruit heeft wel als motto “met begrip voor onze jongeren” maar helaas kunnen we niet ontkennen dat er een groep jongeren is die structureel overlast bezorgd. Dat kunnen we in deze mate niet tolereren. Daar moeten we iets tegen doen.

Zoetermeer Vooruit is curling

Zoetermeer Vooruit is curling

Dit jaar was er een primeur in Zoetermeer. Het eerste kampioenschap shortcurling werd op 3 maart in de SilverDome gehouden. Dit kampioenschap was tevens een fundraising activiteit voor de stichting ‘Spieren voor Spieren’.
De kampioenschappen werden door Curling Zoetermeer georganiseerd en gehouden op de curlingbaan in de Silverdome. Aan deze kampioenschappen deden 20 teams mee. Het inschrijfgeld en donaties (in totaal € 300) wordt volledig gedoneerd aan Spieren voor Spieren.

We hebben het vooral ervaren als een sportief en vrolijk evenement. Dat we daarmee ook een goed doel steunen was voor ons meerwaarde om hieraan mee te doen. Het was geweldig om deze sport een keer te beleven. Uiteindelijk hebben we het tot de kwartfinales gehaald.

Werkbezoek bij De Meerbloem

Werkbezoek bij De Meerbloem

Afgelopen dinsdag (26 februari) was Zoetermeer Vooruit on Tour te gast bij SSV De Meerbloem in zwembad De Driesprong. De Meerbloem biedt sport voor mensen met een chronische aandoening of functiebeperking in Zoetermeer en omstreken.
Eerder hebben we ons al hard gemaakt voor behoud van de combinatie zwem en sport als de gemeente straks een nieuw zwembad gaat bouwen en De Driesprong wordt gesloopt. Juliette Meurs-Troch: “Ik vond het vooral leuk om zoveel mensen met zoveel plezier actief bezig te zien. Niet alleen een therapeutisch, conditionele bezigheid maar zeker ook voor de sociale contacten.” We hebben alle begrip voor de combinatie sport en zwemmen en zullen ons best blijven doen om dit voor De Meerbloem te behouden.

Herziening Stadscentrum/Dorpsstraat voorbarig en ongewenst

Herziening Stadscentrum/Dorpsstraat voorbarig en ongewenst

Een ruime meerderheid van de Zoetermeerse gemeenteraad (34 voor, 3 tegen) ging deze week akkoord met de gedeeltelijke herziening van de bestemmingsplannen ‘Stadscentrum/Dorpsstraat’ en ‘Stadscentrum-Zuid’ die stammen uit 2013. Zoetermeer Vooruit stemde tegen het voorstel. Raadsleden Yvonne Bink-Winterkamp en Juliette Meurs-Troch vinden de herindeling en de verhoging van het aantal bezoekers per evenement ‘voorbarig en ongewenst’.

“Laten we eerst de ontwikkelingen van het Centraal Park en Markt 10 oppakken en dan pas komen met de herindeling van de evenementen in dit gebied. Wij vragen ons overigens nog steeds af of die grote evenementen nog wel op de Markt thuishoren”, aldus Bink-Winterkamp.

“Zoetermeer Vooruit vindt dat er genoeg horeca is, kijk naar Cadenza en de horeca op het plein. We moeten voorkomen dat we straks door de vele terrasjes de winkels niet meer kunnen vinden. Dat wil niet zeggen dat Zoetermeer Vooruit helemaal tegen uitbreiding van de horeca-meters is. Maar wij kiezen ervoor om, als het nodig is in het kader van bijvoorbeeld de schaalsprong, de toename van 10.000 woningen, het een geleidelijk proces te laten zijn.”

Met de herziening worden de plannen voor de Upgrade Stadshart juridisch-planologisch geborgd, zoals het bebouwen van de arcades, het uitbreiden van detailhandel op verschillende plekken en het transformeren van leegstaande kantoorverdiepingen naar andere functies, zoals wonen of detailhandel. Het stadhuiscomplex wordt opnieuw bestemd met de nieuwe functies als horeca, het museum en wonen in de toren. Er wordt een aangepaste evenementenregeling opgenomen voor de Markt en de maximering van de hoeveelheid toegestane vierkante meter horeca in het Stadscentrum wordt losgelaten.

Zoetermeer Vooruit vreest voor (meer) overlast voor omwonenden. “Veel inwoners ondervinden namelijk overlast van geluid, parkeren en verkeerd gestalde fietsen tijdens de evenementen.”

Takkenroute definitief ingevoerd

Takkenroute definitief ingevoerd

De gemeenteraad heeft besloten dat de proef van afgelopen jaar een vervolg verdient. Vorig jaar werd op initiatief van de fractie van Zoetermeer Vooruit de gratis Takkenroute in april en oktober in het leven geroepen. Zonder dat dit de gemeente extra geld kostte, reed de vuilnisdienst die twee maanden op afspraak door heel de stad om takken en ander groen grofvuil op te halen.

Zoetermeer Vooruit tegen zwembad?

Zoetermeer Vooruit tegen zwembad?

Laten we duidelijk zijn: Zoetermeer Vooruit is NIET tegen een nieuw zwembad. Maar….

je kunt het geld nu eenmaal maar één keer uitgeven en we vragen ons af of dit nu wel het juiste moment is. We willen u, de inwoners van de stad, zeker niet een recreatief zwembad ontzeggen maar we willen ook geen overhaaste beslissingen nemen.  #Omdathetanderskan

Op 26 november stond een raadsbesluit ter discussie over de locatie van een nieuw te bouwen recreatief zwembad. Zoetermeer Vooruit heeft niet ingestemd met dit voorstel. De onderbouwing hiervoor treft u aan in onderstaande spreektekst. In de kern gaat het ons erom dat het voorliggende raadsvoorstel verder ging dan puur een locatieonderzoek en advies; het behelsde ook de toekomst van zwembad De Driesprong, de bouw van een nieuwe sporthal (die in het Vernèdepark lijkt te moeten komen) en toestemming voor budgetten in de vorm van een voorbereidingskrediet van ruim € 700.000 en een investering van ongeveer € 31 miljoen en een jaarlijks exploitatietekort van € 1,25 miljoen.

Wij vinden het prima om nu te besluiten om op basis van het locatie onderzoek het Van Tuyllpark aan te wijzen als locatie voor het nieuw te realiseren zwembad (voorstel 1a). Wij zouden zelfs graag het nieuw te bouwen Gymworld ook in het Van Tuyllpark zien landen. Ook vinden we het prima om het college nu opdracht te geven deze locatie (het Van Tuyllpark dus) nader uit te werken waarbij aandacht is voor alle relevante onderwerpen waaronder: samenwerking met verenigingen en gebruikers, sociale veiligheid, duurzaamheid, toegankelijkheid, infrastructuur en parkeren. En het raadsvoorstel tijdig aan te bieden zodat besluitvorming in de gemeenteraad van 15 juli 2019 kan plaatsvinden (voorstel 1b).

Waar we het nog te vroeg voor vinden is om in te stemmen om over te gaan tot sluiting van het zwembad De Driesprong aan de Van Stolberglaan 1 nadat het nieuwe zwembad is gerealiseerd (voorstel 2). De vervanging van de sportzaal en de gymnastiekzaal en de uitwerking van de sporthal worden meegenomen in raadsvoorstel genoemd onder besluit 1b. En we vinden het te vroeg om in te stemmen om ten behoeve van de voortgang van het project een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van in totaal afgerond € 729.000 (inclusief financieringsrente) voor de planuitwerking (voorstel 3). Met de sloop van de Driesprong en nieuwbouw van zwembad en sporthal is een investering gemoeid van ruim € 31 miljoen, en een jaarlijks exploitatietekort van circa 1,25 miljoen.

Zoetermeer Vooruit gunt de inwoners van Zoetermeer een nieuw zwembad, dat staat als een paal boven water. Maar we moeten niet kopje ondergaan aan het risico op onverantwoorde financiële missers en/of tegenslagen. Tot nu toe zijn veel raadsvoorstellen duurder uitgevallen door tegenvallers. Wij vinden dat we die nu wel genoeg hebben gehad.

 

HIERONDER DE SPREEKTEKST:

Vanavond gaan we besluiten over het “Raadsvoorstel Locatieonderzoek en Advies ten behoeve van een nieuw Zwembad”. Als je dit zegt denk je dat kan niet zo moeilijk zijn. Helaas hebben wij van Zoetermeer Vooruit een moeilijke beslissing moeten nemen. Wij kunnen niet instemmen met dit voorstel! Wij hebben te veel twijfels, zeker nu we er als gemeente niet florissant voorstaan.
De moeilijkheid zit hem niet in de bepaling van de locatie. Dat is namelijk voor Zoetermeer Vooruit altijd het van Tuyllpark geweest. Wij vinden het ook nog steeds een gemiste kans dat Gymworld hier ook geen plek heeft gevonden.
Het gewijzigde raadsvoorstel gaat voor ons te ver vooruit. Het had bij besluit 1a en 1b kunnen stoppen. Het gaat namelijk om de locatie, waar aandacht is voor alle relevante onderwerpen waaronder: samenwerking met verenigingen en gebruikers, sociale veiligheid, duurzaamheid, toegankelijkheid, infrastructuur en parkeren. Tot zo ver prima.
Besluit 2 vinden wij ook veel te ver vooruit gedacht, de sluiting van De Driesprong. We weten nog niet eens hoe het nieuwe zwembad eruit gaat zien. Vast wel iconisch met een dak en wanden die open kunnen.
Bij besluit 3 wordt € 729.000 gevraagd voor planuitwerking, ook dit vinden wij niet voldoende uitgewerkt. En de € 200.500 die nu nog voor dit jaar gereserveerd staan, kunnen we beter nog even vasthouden. Tot nu toe zijn veel raadsvoorstellen duurder uitgevallen door tegenvallers. Wij vinden dat we die nu wel genoeg hebben gehad.
Zoetermeer Vooruit wil en gunt de inwoners van Zoetermeer een nieuw zwembad, dat staat als een paal boven water. Maar we moeten niet kopje ondergaan aan het risico op onverantwoorde financiële missers en/of tegenslagen.

Wijkpost wijkgericht

Wijkpost wijkgericht

Tijdens het eerste gedeelte van het begrotingsdebat heeft Zoetermeer Vooruit moties ingediend. Eén motie gaat over “Wijkpost Wijkgericht”. Er zijn wijken in Zoetermeer waar geen fysieke wijkpost is. Wij willen dat in die wijken waar geen wijkpost is een “pilot spreekuur” wordt gehouden. Dit kan gewoon in bestaande locaties, zoals in ‘t Span in Noordhove, Gondelkade De Leyens e.d. Zoetermeer Vooruit vindt dat inwoners met vragen, ideeën, op- en aanmerkingen gewoon in hun eigen wijk terecht zouden moeten kunnen.

Zoetermeer, een dementievriendelijke gemeente

Zoetermeer, een dementievriendelijke gemeente

Als lokale en enige dementievriendelijke partij, vindt Zoetermeer Vooruit het belangrijk dat alle ambtenaren, maar ook het college, de burgemeester en onze collega commissie- en raadsleden wat van hun tijd investeren om de online cursus “Dementievriendelijk” te volgen.

We worden met elkaar allemaal ouder en de gemiddelde leeftijd van de Zoetermeerse inwoners stijgt ook. Tel daarbij op dat één op de vijf mensen dementie krijgt dan is de conclusie niet verwonderlijk dat steeds meer inwoners én organisaties in de gemeente dagelijks te maken kunnen krijgen met dementie.

Gemeenteambtenaren kunnen op allerlei manieren te maken krijgen met mensen die een vorm van dementie hebben. Denk aan de publieksbalie, aan de telefoon, bij de handhaving op straat maar ook bij het wmo-loket en bij het zelfbrengdepot. Het volgen van één van de online cursussen kost slechts 15 minuten maar zo ontstaat langzaam wel een gemeenschap waarin men mensen met dementie een handje toesteekt wanneer zij het zelf even niet weten.

Zoetermeer Vooruit heeft het college opgeroepen om de online cursus op te nemen in de beoordelingscyclus van de ambtenaren en ze op deze manier te verplichten de cursus te volgen.

Zwembad met sporthal handhaven

Zwembad met sporthal handhaven

Tegelijk met de bouw van het nieuwe zwembad wil het college het bestaande zwembad De Driesprong slopen. Aan De Driesprong zit echter een sporthal vast waar mensen met een chronische aandoening of functiebeperking ook gebruik van maken. Al deze sportactiviteiten worden uitgevoerd onder begeleiding van een trainer, toezichthouders en een ambulanceverpleegkundige of een arts. Deze letten tegelijk op de zaal én het zwembad.

Het college heeft laten weten een aparte sporthal te willen laten bouwen voor deze mensen maar dan gaat de combinatie verloren. Dat is niet handig voor de organisatie, niet handig voor de sporters en kost de gemeenschap volgens Zoetermeer Vooruit ook onnodig meer geld. Vandaar dat we hebben opgeroepen om te onderzoeken of op de voorkeurslocatie van het nieuwe zwembad de mogelijkheid bestaat om een sporthal te integreren of te koppelen.

Huishoudapp

Huishoudapp

Zoetermeer Vooruit maakt zich zorgen om mensen die financieel moeilijk rond kunnen komen of een schuldenrisico lopen. De gemeente Utrecht blijkt daarvoor een pilot te zijn gestart met een huishoudapp. De bedoeling is dat mens weer inzicht krijgt in de eigen financiële situatie en uiteindelijk zelf weer de regie kan krijgen.

Omdat wij gecharmeerd zijn van de app die in Utrecht “Huishoudboekje” heet, hebben we het college gevraagd contact op te nemen met Utrecht en te onderzoeken of een dergelijke pilot voor onze inwoners ook interessant kan zijn.

Inventarisatie doelmatigheid jeugdzorg

Inventarisatie doelmatigheid jeugdzorg

De jeugdhulp resulteerde in 2018 tot een grote kostenoverschrijding en de besparingen die we als gemeente in gedachten hadden zijn ook niet gehaald. Toch schrikt Zoetermeer Vooruit iedere keer van de roep om de kosten voor de jeugdzorg toch vooral te beperken. We realiseren ons terdege dat de kosten het budget ruim overschrijden maar we willen toch voorop stellen om vooral goede en volledige zorg aan onze jeugd te verlenen. Hoe specialistisch en kostbaar die ook is. We blijven van mening dat het goed is om hier met een andere bril naar te kijken.

De gemeente Midden-Groningen heeft zo’n ‘andere bril’ gevonden. Zij hebben besloten de gezinnen die het meeste beslag leggen op het budget voor jeugdzorg grondig door te lichten om samen met de gezinnen een nieuw plan voor zorg op te stellen. De gemeente verwacht daardoor de kostenstijging van de jeugdhulp te beteugelen en meer passende hulp te verlenen door inzicht in de effectiviteit van de geboden hulp.

Omdat Zoetermeer Vooruit van mening is dat de raad samen met het college voor de opgave staat om oplossingen te zoeken om de kosten beter onder controle te krijgen, hebben we het college opgedragen om contact op te nemen met Midden-Groningen om meer over hun aanpak en de uitkomsten te weten te komen.

Sportgala met aandacht voor sporters

Sportgala met aandacht voor sporters

Ieder jaar worden de Zoetermeerse sportkampioenen gehuldigd. Helaas vindt dit zogenaamde Sportgala altijd plaats tijdens en op de locatie van Culinair op de Markt. De bezoekers van Culinair zijn (vrijwel) iet geïnteresseerd in de huldiging van de sporters. Naar de mening van Zoetermeer Vooruit verdienen de sporters meer aandacht.

Op 28 maart 2018 werd Yara van Kerkhof wel apart gehuldigd in Silverdome. Een wethouder en elfs de burgemeester waren daarbij aanwezig en het was één groot feest waarbij Yara in het middelpunt van de belangstelling stond. En terecht!

Tijdens het begrotingsdebat 2019-2022 heeft Zoetermeer Vooruit daarom een motie ingediend om de mogelijkheden te onderzoeken om het Sportgala op een ander moment dan tijdens Culinair plaats te laten vinden.

Waterstof

Waterstof

Eén van de moties die wij tijdens het begrotingsdebat 2019-2022 hebben ingediend gaat over waterstof. Zoetermeer wil snel van het aardgas af. Het huidige aardgasnetwerk kan gebruikt worden om waterstofgas door te transporteren. Dit scheelt voor de huishoudens (en dus voor u en ons) een heleboel geld. In andere gemeenten (Hogeveen bijvoorbeeld) ligt al een plan om woningen op waterstof aan te sluiten. Wij zien graag dat ons college zich op de hoogte stelt van die plannen en de bevindingen mee deelt met ons als raad zodat we dat serieus mee kunnen nemen in onze overwegingen als duurzaam alternatief.

Evenementencoördinator

Evenementencoördinator

Het organiseren van een evenement is complex. De gemeente stelt (terecht) veel eisen. Het lijkt Zoetermeer Vooruit een goed idee om een evenementencoördinator aan te stellen die de organisaties helpt met de zaken die daarbij komen kijken. Eén aanspreekpunt met een adviserende en coördinerende rol; een belangrijke schakel bij het tot stand komen van een goed en veilig evenement.

Andere gemeenten (Leiden, Gouda en Alphen a/d Rijn bijvoorbeeld) hebben al zo iemand. Zoetermeer Vooruit heeft tijdens het begrotingsdebat 2019-2022 aan het college verzocht om te onderzoeken of een evenementencoördinator kan worden bekostigd omdat het naar onze mening ook een grote bijdrage levert aan een betere dienstverlening.

Dakkapellen vergunningsvrij

Dakkapellen vergunningsvrij

Eén van de moties die Zoetermeer Vooruit heeft ingediend tijdens het begrotingsdebat 2019-2022 gaat over het vergunningsvrij uitvoeren van bouwwerken en dakkapellen. Zoetermeer Vooruit is erg benieuwd naar de impact als we het bouwen van zulke werken vergunningsvrij zouden maken.

Er zijn namelijk al voldoende “spelregels” waar je je aan moet houden om deze bouwwerken vergunningsvrij uit te kunnen voeren. De dakkapellen worden nu met een zogenaamde flitsvergunning verleend en voor kleine bouwwerken met een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Dit zorgt voor extra inzet van ambtenaren en komt de dienstverlening naar de inwoners niet te goede. We zijn erg benieuwd naar de reactie van het college.

Zet je licht aan

Zet je licht aan

We zijn geen partij van praten maar meer van doen! Vandaar dat we vandaag in het kader van de actie #zetjelichtaan met ANWB-sjablonen en spuitbussen krijt op pad zijn gegaan langs de scholen voor voortgezet onderwijs in Zoetermeer. Uiteraard hebben we wel een aanpak gekozen die bij Zoetermeer Vooruit past. #Omdathetanderskan

Zoetermeer vs hardcore

Zoetermeer vs hardcore

Op 6 september jl. heeft de raad een memo ontvangen waarin gemeld wordt dat de aanvraag evenementenvergunning BKJN voor het evenement BKJN 15 Years op 22 september aanstaande, is afgewezen.

Op 18 juli jl. heeft het college antwoord gegeven op de schriftelijke vragen met betrekking tot het evenement BKJN Partyraiser, gesteld door de PVV, naar aanleiding van een bericht op social media cq een digitale krant. Daarin wordt onder andere aangegeven dat “in het veiligheidsplan adequate maatregelen zijn opgenomen om drugsgebruik tegen te gaan” en dat “de extra maatregelen die de organisator heeft genomen om drugsgebruik tegen te gaan hun vruchten lijken te hebben afgeworpen”.

Zoetermeer Vooruit heeft naar aanleiding hiervan de volgende vragen gesteld aan het college.

 1. Kan het college aangeven waarom de aanvraag zo kort voor het evenement is afgewezen. Had dit niet eerder aangegeven kunnen worden aan de organisatie? Is de aanvraag zo laat of misschien zelfs te laat ingediend? Graag een toelichting.

 2. Kan het college, met redenen omkleed, nader toelichten waarom de vergunning voor het feest op 22 september is afgewezen?

 3. Is het college het met Zoetermeer Vooruit eens dat in het volgende een vreemde discrepantie zit?
  De antwoorden op de schriftelijke vragen van de PVV geven aan dat “De extra maatregelen die de organisator heeft genomen om drugsgebruik tegen te gaan lijken hun vruchten te hebben afgeworpen.” (antwoord op vraag 5 met betrekking tot het evenement op 30 juni) tegenover het afwijzen van een vergunning voor een volgend feest in september 2018 “waarbij de ervaringen met de twee eerdere edities zijn betrokken” (januari en juni 2018).
  Kan het college dit nader toelichten c.q. uitleggen?

 4. Kan het college aangeven welke (extra) maatregelen de BKJN-organisatie heeft nagelaten waardoor de vergunning is afgewezen c.q. kan het college aangeven welke (extra) maatregelen de BKJN-organisatie moet treffen om voor een eventueel volgend feest wel een vergunning te krijgen?
  Er vanuit gaande dat zij nog in Zoetermeer terug zouden willen komen.

 5. Is het college van mening dat de locatie Silverdome überhaupt geschikt is voor (grootschalige) feesten en evenementen anders dan ijs-gerelateerde evenementen? Graag een gemotiveerd antwoord.

We zijn erg benieuwd naar de reactie van het college.

Feestje??

Feestje??

Op 8 september was het precies 2 jaar geleden dat Juliette Meurs-Troch aan de burgemeester en haar collega raadsleden meedeelde dat ze als raadslid verder zou gaan als Zoetermeer Vooruit. Twee jaar geleden pas. Wat is er in de tussentijd ongelofelijk veel gebeurd. De eerste stap was Zoetermeer Vooruit officieel als vereniging oprichten met een bestuur. Het eerste jaar als eenpersoonsfractie betekende alle stukken lezen, je alle onderwerpen eigen maken, begrotingsdebatten, voorjaarsdebat, perspectiefnota….. noem maar op. En in de tussentijd proberen mensen om me heen te verzamelen om een denktank mee te vormen en natuurlijk zoveel mogelijk aan de inwoners laten weten dat er een nieuwe lokale politieke partij is ontstaan die Betrokken, Betrouwbaar en Benaderbaar wil zijn. Mensen van het eerste uur zijn: natuurlijk mijn partner Ronnie Meurs, maar ook Ted Verhagen, Ron Sloof, Mechtelien Greve, Maureen Smith en Sepehr Mohammadian hebben mij ondersteund en geholpen. De denktank groeide gestaag en na een jaartje kreeg ik versterking van raadslid Yvonne Bink-Winterkamp die zich aansloot. Met z’n 14en zijn we de verkiezingen ingegaan; Tim van PuttenHans van Rhijn, Ingrid Van Jole, Sonja BleumerHans Bleumer, Jolanda van Ballegooijen, Marijke TiemensmaRuben Huijser, John van der Velden en Don Braad sloten zich nog aan en met elkaar hebben we een goed resultaat neergezet tijdens de verkiezingen. En nu? Gewoon, met volle vaart Vooruit. #Omdathetanderskan

Vooruit on Tour hervat

Vooruit on Tour hervat

De vakanties komen tot een einde. De scholen starten weer op. De files met werkverkeer zwellen weer aan. Zoetermeer Vooruit gaat weer On Tour.

Voor de vakantie was Zoetermeer Vooruit al iedere week ergens in de stad te vinden om het gesprek aan te gaan met de inwoners van de stad. Na een pauze wordt op de eerste vrijdag van de maand september de draad weer opgepakt. De raadsleden Juliette Meurs-Troch en Yvonne Bink-Winterkamp zijn op vrijdag 7 september van 14:00 tot 16:00 uur te vinden in de lunchroom van het Stadhuis-Forum in het centrum.

 “We vinden het belangrijk om te weten wat er leeft in de stad. Wat er goed gaat maar ook wat er anders, beter kan. Daarom zoeken we de mensen graag op en bieden we ze de mogelijkheid om laagdrempelig contact met ons te leggen. Je hoeft geen afspraak te maken of moeilijk te doen; iedereen kan gewoon even aanschuiven en het gesprek met ons aangaan. Op facebook en de website is te vinden waar we wanneer zijn. Omdat het anders kan.” aldus fractievoorzitter Juliette Meurs.

Zoetermeer Vooruit is uiteraard niet alleen tijdens de On Tour momenten geïnteresseerd in de verhalen en ervaringen van mensen. En ook verenigingen, bedrijven en andere organisaties worden van harte uitgenodigd om het gesprek aan te gaan. U kunt contact opnemen via contact@ZoetermeerVooruit.nl en de raadsleden uitnodigen voor een gesprek of locatiebezoek. Dit kan zowel ’s avonds als overdag plaatsvinden. Als u meent dat de gehele fractie ergens over geïnformeerd dient te worden, of als u met het hele team kennis wilt maken, dan bent u van harte welkom op een fractievergadering op de donderdagavond. Ook hiervoor kunt u contact opnemen via de mail.

Kunstroute door de stad

Kunstroute door de stad

De raad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 18 juni en 28 juni 2018

Constaterende dat

 • er in de openbare ruimte in Zoetermeer ongeveer 175 kunstobjecten zijn;

 • kunst in de openbare ruimte de aantrekkelijkheid van de woonomgeving en van Zoetermeer verhoogt;

 • er een verbinding ontstaat tussen kunst en toeschouwer;

 • kunst een ontmoetingsplek, een markant punt is, dat iedereen herkent.

Overwegende dat

 • er een kunstcatalogus op de website van Zoetermeer aanwezig is;

 • het een heel gedoe is om de kunst in een logische volgorde op de website te vinden.

Draagt het college op

 • een kunstroute in en tussen de wijken te ontwikkelen, die te voet of per fiets gevolgd kan worden;

 • de kunstroute op verschillende plekken te promoten, denk hierbij aan het Stadhuis-Forum, Stadsmuseum, Floravontuur en de website van de gemeente;

 • de catalogus op de website aan te passen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Sportgala op een ander moment en een andere locatie

Sportgala op een ander moment en een andere locatie

De raad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 18 juni en 28 juni 2018

Constaterende dat

 • er jaarlijks een sportgala is om de Zoetermeerse sportkampioenen te huldigen

 • dit wordt gedaan om de sport en de kampioenen bij een groter publiek onder de aandacht te brengen

 • het sportgala jaarlijks gecombineerd wordt met Bodega Culinair Zoetermeer Festival op de Markt.

Overwegende dat

 • het sportgala en de sportkampioenen meer aandacht zouden mogen verdienen

 • de mensen die bij het sportgala aanwezig zijn, vaak bezoekers van het Bodega Culinair Zoetermeer Festival zijn.

Draagt het college op

 • de mogelijkheden te onderzoeken om het sportgala en het huldigen van de Zoetermeerse sportkampioenen los te koppelen van het Bodega Culinair Zoetermeer Festival

 • de raad hierover uiterlijk september 2019 te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Stilteruimte in de bibliotheek

Stilteruimte in de bibliotheek

De raad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 18 juni en 28 juni 2018

Constaterende dat

 • de nieuwe stadsbibliotheek geen ruimte heeft waar mensen in alle stilte kunnen werken of studeren;

 • de plaatsen die nu gericht zijn om te werken in de drukke plekken liggen en vaak als hangplek worden gebruikt;

 • de tijdelijke bibliotheek aan de Duitslandlaan wel een stilteruimte had in de vorm van stiltekamer die veelvuldig werd gebruikt;

 • alle bibliotheken in de regio stilteruimtes hebben.

Overwegende dat

 • een stilteruimte het Stadhuis-Forum pas echt af maakt;

 • mensen de gelegenheid moeten hebben om zich terug te kunnen trekken en in stilte hun krant of boek te lezen;

 • een stilteruimte de waardering van studenten in Zoetermeer verhoogt;

 • ook voor mensen met concentratieproblemen, autisme en dergelijke een stilteruimte de mogelijkheid biedt om meer van de bibliotheek te genieten en om meer buiten te komen.

Verzoekt het college

 • een stilteruimte in de stadsbibliotheek ter creëren (dit kan een gebied of een kamer zijn) en met behulp van borden duidelijk te maken dat de desbetreffende plek een stilteruimte is;

 • de publieksmedewerkers en/of de beveiliging te vragen om indien nodig op te treden om overlast in de stilteruimte tegen te gaan.

En gaat over tot de orde van de dag.

Definitief invoeren prikkelarme kermis

De raad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 18 juni en 28 juni 2018

Constateerde dat

 • er mensen zijn die niet tegen al die licht- en geluidseffecten kunnen (door bijvoorbeeld door autisme, hooggevoeligheid of epilepsie), maar wel naar de kermis zouden willen;

 • de eerste pilot met een prikkelarme kermis tijdens de voorjaarskermis een groot succes was.

Overwegende dat

 • de prikkelarme kermis tijdens de voorjaarskermis zeer positief is ontvangen in de stad;

 • ook de kermisexploitanten positief terugkijken op de prikkelarme kermis .

Draagt het college op

 • afspraken te maken met de kermisexploitanten over het definitief invoeren van een prikkelarme kermis voor de duur van twee uur, zodat ook mensen met autisme, epilepsie, ADHD of hooggevoeligheid voortaan kunnen genieten van de kermis.

En gaat over tot de orde van de dag.

Opvang zwerfjongeren

Opvang zwerfjongeren

De raad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 18 juni en 28 juni 2018

Constaterende dat

 •  jeugdigen het recht hebben om thuis op te groeien;

 • het echter niet iedere jongere gegeven is om terug te vallen op een veilige thuisbasis.

Overwegende dat

 • uit onderzoek onder negentien opvanglocaties van zwerfjongeren blijkt dat de wachtlijsten voor hulp kunnen oplopen tot een halfjaar. Het vervolgens twee jaar kan duren voordat er woonruimte is;

 • jeugdzorg én gemeenten meer zouden moeten inzetten op zorg, ondersteuning en begeleiding;

 • uit onderzoek blijkt dat in alle steden een tekort is aan opvangbedden en woonruimte;

 • uit onderzoek blijkt dat gemeenten onvoldoende ondersteuning aan deze doelgroep (zwerfjongeren tussen de 18 en 30 jaar) leveren.

Draagt het college op

 • onderzoek te verrichten naar de mogelijkheid van een aantal plekken waar jongeren in nood opgevangen kunnen worden zodat zij in ieder geval niet buiten hoeven te slapen;

 • onderzoek te verrichten naar de behoefte voor een dergelijke opvang in Zoetermeer, echter niet voordat er (tijdelijk) in een dergelijke opvang is voorzien;

 • onderzoek te doen naar de huidige aanpak van opvang en begeleiding van zwerfjongeren. En de bevindingen, eventueel voorzien van verbetervoorstellen, tijdig vóór het begrotingsdebat 2019 te rapporteren aan de raad;

 • vooruitlopend op de bevindingen van de onderzoeken in Zoetermeer alvast daadwerkelijk één plek te creëren waar jongeren in nood opgevangen kunnen worden zodat zij in ieder geval veilig binnen kunnen slapen.

En gaat over tot de orde van de dag.

NODIG!

NODIG!

De raad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 18 en 28 juni 2018

Constaterende dat

 • er 2 miljoen buikpatiënten zijn in Nederland;

 • er 1,5 miljoen mensen met blaasproblemen zijn;

 • er 1,2 miljoen diabetici zijn die een toilet nodig hebben om even hun bloedsuiker te controleren;

 • er mensen zijn die onverwachts nodig naar het toilet moeten, omdat zij plaspillen slikken;

 • er 2,4 miljoen 65-plussers zijn met vaak een zwakkere blaas;

 • er 1,8 miljoen kinderen zijn onder de 10 jaar die vaak onverwachts naar een toilet moeten;

 • er ook “gewone Nederlanders” zijn die gemiddeld 7 keer per dag naar het toilet moeten.

Overwegende dat

 • in Parijs en Londen 400 gratis, openbare, rolstoeltoegankelijke, toiletunits zijn, in Wenen 300, in Antwerpen 120, in Kopenhagen 100 en in Amsterdam 4 openbare toiletten en 45 urinoirs zijn en in heel Nederland 361 toiletunits en 204 urinoirs;

 • in Zoetermeer het aantal voor iedereen toegankelijke openbare toiletten gering is, waardoor inwoners zelfs niet meer buiten de deur komen, omdat zij geen gebruik kunnen maken van een voor iedereen toegankelijk openbaar toilet en daardoor zelfs vereenzamen.

Draagt het college op

 • bij elke renovatie van een winkelcentrum of bij het creëren van een nieuwe ontmoetingsplek een voor iedereen toegankelijk openbaar toilet op te nemen;

 • uitbreiding van toegankelijke openbare toiletten voor iedereen in het stadscentrum;

 • winkeliers/horecaondernemers in Zoetermeer te motiveren om gratis gebruik te laten maken van hun toiletten;

 • om op wandelroutes in Zoetermeer bijvoorbeeld in het Westerpark en De Balij openbare toegankelijke toiletten voor iedereen te plaatsen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Nascheiding in het nieuwe afvalbeleidsplan

Nascheiding in het nieuwe afvalbeleidsplan

De raad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 18 juni en 28 juni 2018

Constaterende dat

 • het college de ambitie heeft meer in te zetten op afvalscheiding door inwoners, zogenaamde bronscheiding;

 • er in de raadsvergadering van 27 november 2017 is afgesproken ook de komende 2 jaar de mogelijkheden van nascheiding te onderzoeken;

 • nascheiding steeds betere resultaten oplevert dan bronscheiding;

 • veel inwoners het heel ingewikkeld vinden om op de juiste manier bronscheiding toe te passen, of niet de motivatie of ruimte hebben om het afval in en om het huis te scheiden.

Overwegende dat

 • nascheiding efficiënter kan/is dan bronscheiding door inwoners;

 • nascheiding meer ‘gemak’ voor inwoners én betere resultaten oplevert;

 • andere grote steden zoals Leiden, Amsterdam, Den Haag en Utrecht voornemens zijn om meer in te zetten op nascheiding.

Verzoekt het college

 • inwoners te vragen naar hun voorkeuren met betrekking tot nascheiding en/of bronscheiding;

 • de afspraken uit de raadsvergadering van 27 november 2017 na te komen en ook de mogelijkheden van nascheiding te onderzoeken en mee te nemen in het nieuwe afvalbeleidsplan.

En gaat over tot de orde van de dag.

Pilot Zomerschool voor Zoetermeerse kinderen

Pilot Zomerschool voor Zoetermeerse kinderen

De raad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 18 juni en 28 juni 2018

Constaterende dat

 • in de gemeente Zoetermeer nog geen echte Zomerschool is, waar kinderen naast leuke dingen doen ook nog iets kunnen leren;

 • het belangrijk is voor kinderen om zich blijvend te ontwikkelen, ook in de zomervakantie;

 • alle kinderen voor een bescheiden bedrag op een leuke manier iets zouden moeten kunnen leren, zoals programmeren, muziekinstrumenten bespelen, koken etc.;

 • kinderen van ouders in de minima momenteel weinig te doen hebben in de zomervakanties.

Overwegende dat

 • een dergelijke zomerschool voor gelijke kansen zorgt bij alle kinderen, ongeacht het inkomen en de maatschappelijke status van de ouders;

 • een zomerschool goed is voor de ontwikkeling van kinderen en tal van andere positieve maatschappelijke effecten met zich meebrengt;

 • een zomerschool kan voorkomen dat kinderen uit verveling voor overlast gaan zorgen in de wijken.

Verzoekt het college

 • in gesprek te gaan met organisaties zoals bijvoorbeeld basisscholen, het CKC & Partners, de partners uit het Stadhuis-Forum van het Plein Educatie & Ontwikkeling maar ook commerciële organisatie als AyersRock, Silverdome en SnowWorld over de mogelijkheid om een pilot zomerschool te starten, waarbij alle kinderen zich op een leuke, speelse manier kunnen ontwikkelen;

 • de uitkomst van deze besprekingen en de mogelijkheid voor een pilot Zomerschool zo spoedig mogelijk aan de raad mede te delen, doch uiterlijk februari 2019.

En gaat over tot de orde van de dag.

Green Five, Natuur(lijk) bereikbaar

Green Five, Natuur(lijk) bereikbaar

De raad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 18 juni en 28 juni 2018

Constaterende dat

 • de Green Five sterk gepromoot worden maar met het openbaar vervoer slecht bereikbaar zijn;

 • in het collegeakkoord ingezet wordt op een betere aansluiting van wijken, parken en natuur- en buitengebieden;

 • met een goede openbaar vervoer voorziening, het voor al de inwoners en bezoekers mogelijk is om deze gebieden wel goed te bereiken;

Overwegende dat

 • goed openbaar vervoer bijdraagt aan de aantrekkelijkheid en uitnodigt om te recreëren in de parken en natuur- en buitengebieden;

 • het wenselijk is om de bereikbaarheid met ov van deze gebieden te verbeteren;

Draagt het college op

 • te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de bereikbaarheid van de Green Five door middel van openbaar vervoer te vergroten en dit terug te koppelen aan de raad vóór het einde van 2018.

En gaat over tot de orde van de dag.

Huishoudelijke hulp voor mantelzorgers

Huishoudelijke hulp voor mantelzorgers

De raad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 18 juni en 28 juni 2018

Constaterende dat

 • de vrijwilligheid van mantelzorg steeds meer onder druk staat;

 • mantelzorgers onbetaald voor een langdurig ziek of gehandicapt persoon zorgen. Zij doen dit niet vanuit een beroep, maar omdat zij een persoonlijke band met diegene hebben;

 • deze zorg vaak dagelijks is en niet zomaar beëindigd kan worden;

 • mantelzorgers dit vrijwillig doen, maar dat mantelzorg geen vrijwilligerswerk is;

 • mantelzorgers aangeven in de knel te komen met hun eigen huishouden door de mantelzorg die zij verlenen.

Overwegende dat

 • wat de situatie ook is, als mantelzorger komt er vaak veel op je af;

 • zorgen voor een ander veel voldoening kan geven, maar het kan het je ook erg belasten;

 • mantelzorgers vaak aangeven dat ze hun grenzen overschrijden en hierdoor uit balans raken;

 • deze onbalans gevolgen kan hebben voor hun eigen sociale leven en welzijn;

 • een goede balans tussen mantelzorg en bijvoorbeeld werk, gezin en vrije tijd van groot belang is om alles te kunnen volhouden.

Verzoekt het college

 • te onderzoeken wat de kosten en mogelijkheden zijn om mantelzorgers ondersteuning te bieden in de vorm van huishoudelijke hulp. Bijvoorbeeld door middel van een strippenkaart, waardoor de mantelzorger de hulp in kan zetten op momenten dat hij/zij dat nodig heeft;

 • hierbij niet alleen uit te gaan van de inwonende mantelzorger maar ook de uitwonende mantelzorger deze mogelijkheid van ondersteuning te bieden;

 • de raad daarover te informeren tijdig vóór het begrotingsdebat 2019.

En gaat over tot de orde van de dag.

Klacht over thuiszorgbureau en WMO

Klacht over thuiszorgbureau en WMO

Onlangs heeft een inwoner een brief aan de wethouder Zorg geschreven (gedateerd 8 juni 2018) met klachten over thuiszorgbureaus en de WMO-behandelaren. Ten tijde van het schrijven van deze schriftelijke vragen was de brief nog niet in iBabs geregistreerd. Wij maken ons zorgen over hetgeen de briefschrijver meldt. Dat was voor ons aanleiding om schriftelijke vragen te stellen aan het college.

Allereerst vragen we ons af of de brief/mail de verantwoordelijk wethouder ook heeft bereikt en of deze de problematiek die de briefschrijver schrijft ook herkend. Daarnaast is het belangrijk te weten of er eerder een dergelijk signaal is ontvangen en of de wethouder met de briefschrijver (en diens vertrouwenspersoon en contactpersoon voor de WMO) in gesprek wil gaan om de problematiek scherp te krijgen. Uiteraard willen we als gemeenteraadsleden erg graag weten hoe de klachtafhandelingen over de WMO nu eigenlijk in zijn werk gaan en hoeveel klachten er zijn ontvangen. We hebben ook gevraagd naar de relatie tussen WMO en thuiszorgbureaus en tenslotte zijn we erg benieuwd welke acties het college gaat ondernemen naar aanleiding van de brief en hoe de briefschrijver hierbij betrokken c.q. over geïnformeerd wordt.

Omdat het anders kan!

Kosten extra 6e wethouder

Kosten extra 6e wethouder

In onze reactie op het concept-coalitieakkoord op 22 mei jl. hebben we het al gevraagd (“…In dat kader zijn we erg benieuwd naar het kostenplaatje voor de extra 6e wethouder…”) en vanwege het uitblijven van een reactie hebben we het op 29 mei opnieuw aan de orde gesteld (“…We vinden het jammer, dat we geen antwoord hebben gekregen op de vraag, hoeveel een extra zesde wethouder, inclusief ambtelijke ondersteuning en dergelijke, ons eigenlijk kost…”). We hebben dus meermalen gevraagd wat de kosten zouden zijn maar daar hebben wij nooit antwoord op gekregen, vandaar dat we via de officiële weg schriftelijke vragen hebben gesteld.

Zo vragen we ons dus af hoeveel kosten er gemoeid zijn met de inzet van een zesde wethouder? Zowel de directe kosten (zoals salaris en overige vergoedingen en afdrachten) als indirecte kosten (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, kosten voor ambtelijke ondersteuning, vervoerskosten, werkplek, eventuele rechten op wachtgeld en dergelijke). We zouden graag een overzicht per jaar en een overzicht voor de volledige periode van vier jaar ontvangen. Daarnaast vragen we ons af waarom aan de bestuursvleugel een herinrichting van € 90.000 nodig is als wethouders geen eigen kamer hebben?

We zijn erg benieuwd naar de antwoorden.

Vleugellam in het Forum

Vleugellam in het Forum

In het Streekblad van donderdag 31 mei lazen we dat de vleugel in het nieuwe Forum, vleugellam is. Er zit een heus hangslot op de vleugel, en er kan/mag niet meer op de vleugel gespeeld worden. Dit omdat spelende jeugd overlast zou veroorzaken. Dus nu is ook voor mensen die wel kunnen spelen, niet meer mogelijk, om andere mensen van hun muziek te laten genieten. We hebben daarover vragen gesteld aan het college.

Heeft het college al nagedacht over een mogelijke andere oplossing? Waarom wordt er met een vleugel van €10.000, geschonken door het CKC, zo barbaars omgesprongen door een hangslot te bevestigen, omdat van het originele slot het sleuteltje kwijt is? Was er geen andere mogelijkheid te verzinnen?

De eindconclusie was dat het niet aan het college is om te besluiten. Dit is een verantwoordelijkheid van de bibliotheek. Via facebook kunnen suggesties worden gedaan. Uiteraard gaan we met de bibliotheek in overleg en samen op zoek naar een oplossing. Omdat het anders kan!

Wonen met dementie

Wonen met dementie

Nederland telt op dit moment ruim 270.000 mensen met dementie. Door de vergrijzing en het ouder worden van de bevolking zullen in 2040 ruim een half miljoen mensen lijden aan dementie.

De Zoetermeer Vooruit-fractie is dementievriendelijk; alle leden van de fractie hebben de training met succes doorlopen. Het behoeft dan ook geen nadere uitleg dat we ons inzetten voor mensen met dementie. Niet alleen voor de mensen zelf maar ook voor hun mantelzorgers en de medewerkers van de eventuele verpleeghuizen waar zij in komen te wonen.

In deelgebied Zenobia wil de gemeente een gebouw met zorgeenheden realiseren waar dementerende mensen verpleegd kunnen worden. Dura Vermeer en zorgaanbieder Cardia maken hiervoor een plan. Dat steunen wij uiteraard van harte.

We hebben het college gevraagd om, samen met architect, zorgaanbieder en specialisten op het gebied van de behoeften van mensen met dementie om tafel te gaan om nog eens goed te kijken naar de best mogelijke bouwkundige invulling van het gebouw. Niet exclusief maar zeker ook kijkend naar de ligging en de grootte van de kamers als ook naar de inrichting van het gebouw als geheel met als doel een huis te creëren waar het goed toeven is voor mensen met dementie (en eventueel hun partner) en waar medewerkers goed, veilig en verantwoord hun werk kunnen doen.

Veilig Langer Thuis-huis

Veilig Langer Thuis-huis

Weer een mooi Zoetermeer Vooruit-pareltje dat ten uitvoer wordt gebracht! Nadat afgelopen zaterdag de prikkelarme kermis een groot succes was, heeft het college te kennen gegeven de iZi-woning ook in Zoetermeer te laten landen.

Onder de naam Veilig langer thuis-huis had Zoetermeer Vooruit bij het begrotingsdebat in november vorig jaar een motie ingediend om te onderzoeken of in Zoetermeer, in navolging van Den Haag, een soortgelijke woning in kon worden gericht met allerlei technische snufjes die het voor vooral ouderen mogelijk maakt om veiliger langer thuis te wonen. Na een bezoek van Yvonne Bink-Winterkamp en Juliette Meurs-Troch aan de iZI-woning in Den Haag waren ze zo enthousiast geworden dat ze meteen een voorstel hebben ingediend. Na het bezoek van koningin Maxima aan de iZi-woning in Den Haag afgelopen week, hoopten we al dat dat voor Zoetermeer positief uit zou pakken. We zijn dan ook uiterst trots en vooral blij dat het onderzoek heeft uitgewezen dat zo’n woning ook wenselijk en haalbaar is voor onze stad.

In de gehele iZi-ervaarwoning in Den Haag zijn momenteel 90 technologische snufjes verwerkt, allemaal op suggestie van bewoners. Om er een paar te noemen: een robotstofzuiger, die zelfstandig de vloer zuigt; elektrisch te openen en sluiten zonwering; leefstijlmonitoring op het toilet die afwijkend gedrag meet; ledwalks die met strijklicht de te lopen route ‘s nacht verlichten; een koolmonoxidemelder; een digitale deurspion; een kookbeveiliger die het gas kan afsluiten als de rookmelder afgaat; voor mensen ie vergeetachtig zijn is er de kleine pratende robot Tessa die (dagelijkse) herinneringen en suggesties geeft en persoonlijke muziek speelt; een Robocat die geaaid wil worden en veel meer.

Het doel van het project is om in te spelen op de algemene tendens dat mensen langer zelfstandig thuis (willen of moeten) blijven wonen. En om ouderen prettig, veilig, gezond en zelfstandig thuis te laten wonen. Om dit mogelijk te maken wordt de toepassing van hulpmiddelen, technologisch of anderszins steeds belangrijker. Er is een groeiend tekort aan zorgpersoneel waardoor bijvoorbeeld E-Health toepassingen noodzakelijkerwijs een steeds groter onderdeel vormen van de dagelijkse zorg voor mensen die behoefte hebben aan zorg en ondersteuning. Ook mantelzorgers kunnen door dit soort toepassingen worden ontlast.

Dit past helemaal in de lijn van het stimuleren van technologische ontwikkelingen in de zorg, waar de gemeente al geruime tijd, samen met de Haagse Hogeschool mee aan de slag is. Wanneer, hoe en waar precies het huis wordt ingericht, wordt nog onderzocht maar dat het er gaat komen is voor nu een gegeven.

Prikkelarme kermis, groot succes

Prikkelarme kermis, groot succes

De prikkelarme kermis….. het was een groot succes! Volgens de exploitanten was het de hele week nog niet zo druk geweest. Kinderen holden alle kanten op zonder te schrikken van lawaai of lichtflitsen. Ouders liepen lekker keuvelend over het kermisterrein. We zijn super trots op dit initiatief met dank aan wethouder Robin Paalvast voor de opening en uiteraard de kermisexploitanten Kermis Zoetermeer die hun medewerking verleende. Volgend jaar weer?!?! We hopen het van harte.

Commissieleden benoemd

Commissieleden benoemd

Gisteravond was het eindelijk zover. Nadat op 29 maart Yvonne Bink-Winterkamp en Juliette Meurs-Troch waren benoemd tot raadslid, werden precies twee maanden later de commissieleden benoemd. Zoetermeer Vooruit is in de gelukkige omstandigheid dat we 3 commissieleden mogen inzetten. We zijn dan ook super blij en super trots op “onze mannen” Tim van PuttenSepehr Mohammadian en Hans van Rhijn. Met z’n vijven zullen we ons de komende vier jaren inzetten voor de Zoetermeerse inwoners, bijgestaan door onze denktank, donateurs en achterban. Wij zijn er van overtuigd: we gaan met Zoetermeer Vooruit! #Omdathetanderskan