Laten we duidelijk zijn: Zoetermeer Vooruit is NIET tegen een nieuw zwembad. Maar….

je kunt het geld nu eenmaal maar één keer uitgeven en we vragen ons af of dit nu wel het juiste moment is. We willen u, de inwoners van de stad, zeker niet een recreatief zwembad ontzeggen maar we willen ook geen overhaaste beslissingen nemen.  #Omdathetanderskan

Op 26 november stond een raadsbesluit ter discussie over de locatie van een nieuw te bouwen recreatief zwembad. Zoetermeer Vooruit heeft niet ingestemd met dit voorstel. De onderbouwing hiervoor treft u aan in onderstaande spreektekst. In de kern gaat het ons erom dat het voorliggende raadsvoorstel verder ging dan puur een locatieonderzoek en advies; het behelsde ook de toekomst van zwembad De Driesprong, de bouw van een nieuwe sporthal (die in het Vernèdepark lijkt te moeten komen) en toestemming voor budgetten in de vorm van een voorbereidingskrediet van ruim € 700.000 en een investering van ongeveer € 31 miljoen en een jaarlijks exploitatietekort van € 1,25 miljoen.

Wij vinden het prima om nu te besluiten om op basis van het locatie onderzoek het Van Tuyllpark aan te wijzen als locatie voor het nieuw te realiseren zwembad (voorstel 1a). Wij zouden zelfs graag het nieuw te bouwen Gymworld ook in het Van Tuyllpark zien landen. Ook vinden we het prima om het college nu opdracht te geven deze locatie (het Van Tuyllpark dus) nader uit te werken waarbij aandacht is voor alle relevante onderwerpen waaronder: samenwerking met verenigingen en gebruikers, sociale veiligheid, duurzaamheid, toegankelijkheid, infrastructuur en parkeren. En het raadsvoorstel tijdig aan te bieden zodat besluitvorming in de gemeenteraad van 15 juli 2019 kan plaatsvinden (voorstel 1b).

Waar we het nog te vroeg voor vinden is om in te stemmen om over te gaan tot sluiting van het zwembad De Driesprong aan de Van Stolberglaan 1 nadat het nieuwe zwembad is gerealiseerd (voorstel 2). De vervanging van de sportzaal en de gymnastiekzaal en de uitwerking van de sporthal worden meegenomen in raadsvoorstel genoemd onder besluit 1b. En we vinden het te vroeg om in te stemmen om ten behoeve van de voortgang van het project een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van in totaal afgerond € 729.000 (inclusief financieringsrente) voor de planuitwerking (voorstel 3). Met de sloop van de Driesprong en nieuwbouw van zwembad en sporthal is een investering gemoeid van ruim € 31 miljoen, en een jaarlijks exploitatietekort van circa 1,25 miljoen.

Zoetermeer Vooruit gunt de inwoners van Zoetermeer een nieuw zwembad, dat staat als een paal boven water. Maar we moeten niet kopje ondergaan aan het risico op onverantwoorde financiële missers en/of tegenslagen. Tot nu toe zijn veel raadsvoorstellen duurder uitgevallen door tegenvallers. Wij vinden dat we die nu wel genoeg hebben gehad.

 

HIERONDER DE SPREEKTEKST:

Vanavond gaan we besluiten over het “Raadsvoorstel Locatieonderzoek en Advies ten behoeve van een nieuw Zwembad”. Als je dit zegt denk je dat kan niet zo moeilijk zijn. Helaas hebben wij van Zoetermeer Vooruit een moeilijke beslissing moeten nemen. Wij kunnen niet instemmen met dit voorstel! Wij hebben te veel twijfels, zeker nu we er als gemeente niet florissant voorstaan.
De moeilijkheid zit hem niet in de bepaling van de locatie. Dat is namelijk voor Zoetermeer Vooruit altijd het van Tuyllpark geweest. Wij vinden het ook nog steeds een gemiste kans dat Gymworld hier ook geen plek heeft gevonden.
Het gewijzigde raadsvoorstel gaat voor ons te ver vooruit. Het had bij besluit 1a en 1b kunnen stoppen. Het gaat namelijk om de locatie, waar aandacht is voor alle relevante onderwerpen waaronder: samenwerking met verenigingen en gebruikers, sociale veiligheid, duurzaamheid, toegankelijkheid, infrastructuur en parkeren. Tot zo ver prima.
Besluit 2 vinden wij ook veel te ver vooruit gedacht, de sluiting van De Driesprong. We weten nog niet eens hoe het nieuwe zwembad eruit gaat zien. Vast wel iconisch met een dak en wanden die open kunnen.
Bij besluit 3 wordt € 729.000 gevraagd voor planuitwerking, ook dit vinden wij niet voldoende uitgewerkt. En de € 200.500 die nu nog voor dit jaar gereserveerd staan, kunnen we beter nog even vasthouden. Tot nu toe zijn veel raadsvoorstellen duurder uitgevallen door tegenvallers. Wij vinden dat we die nu wel genoeg hebben gehad.
Zoetermeer Vooruit wil en gunt de inwoners van Zoetermeer een nieuw zwembad, dat staat als een paal boven water. Maar we moeten niet kopje ondergaan aan het risico op onverantwoorde financiële missers en/of tegenslagen.