Zoetermeer Vooruit heeft gister tegen het raadsvoorstel van het college gestemd waarin wordt aangegeven geen wensen en bedenkingen te hebben tegen verlenging van de noodopvang van vluchtelingen en statushouders in de voormalige Penitentiaire Inrichting (PI) in Zoetermeer en geen wensen en bedenkingen te hebben tegen uitbreiding met maximaal 130 plaatsen.

Waar we in eerste instantie geen bezwaren hadden tegen de verlenging van de opvang van vluchtelingen en statushouders in de voormalige Penitentiaire Inrichting (PI) en ook geen bezwaar hadden om het aantal uit te breiden tot maximaal 630 bewoners, is onze mening gedurende de avond in de gemeenteraad veranderd.

Fractievoorzitter Juliette Meurs verwoorde het als volgt. “Zoetermeer Vooruit heeft in principe geen bezwaar tegen de verlenging van de opvang van vluchtelingen en statushouders in de PI en om de opvang, onder de huidige voorwaarden, uit te breiden naar maximaal 630 bewoners. Voor ons is het dus wel erg belangrijk dat het onder de huidige voorwaarden gebeurt met dezelfde samenstelling van bewoners als nu het geval is… Ook zijn we van mening dat we met deze instemming voor verlenging en uitbreiding, voldoende positief meewerken aan het oplossen van de problematiek rondom de opvang van vluchtelingen. Zolang onze dertigers nog thuis wonen bij hun ouders omdat er geen woning voor hen is, is het wat ons betreft nu verder vooral aan andere gemeenten om ook aan hun verplichtingen te gaan voldoen.”

Als Zoetermeer Vooruit hechten we er aan om de rust die er in de PI op dit moment lijkt te heersen zoveel mogelijk te behouden. Crisisnoodopvang is echter van tijdelijke aard om de druk van het Asielzoekerscentrum (AZC) in Ter Apel op te vangen. Dat is korte opvang met dus veel verloop van mensen en dus meer onrust. De huidige bewoners in de PI zijn mensen die al een vergunning (status) hebben om in Nederland te blijven en daar wachten op een woning of mensen die al ver in de procedure zijn gevorderd en die hoogst waarschijnlijk ook hun vergunning gaan krijgen. Deze mensen willen hier een bestaan opbouwen in tegenstelling tot de mensen die net het land in zijn gekomen en van wie het nog helemaal niet duidelijk is of ze hier terecht asiel hebben aangevraagd en of ze mogen blijven.

Daarnaast hebben we na de gevoerde discussies in de raad en met de wethouder niet de indruk dat de wethouder stevig de onderhandelingen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en regiogemeenten aan zal gaan en bleek dat zij ook niet openstaat voor alternatieven, zelfs niet om desnoods alternatieve locaties voor crisisnoodopvang te onderzoeken zoals het voormalig verzorgingshuis ’t Seghe Waert waar op korte termijn wel 30 Oekraïense vluchtelingen een plek krijgen. Dat alles maakt dat we uiteindelijk dus hebben besloten om tegen het voorstel te stemmen. Omdat we wel wensen en bedenkingen hebben. #Omdathetanderskan