De raad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 18 juni en 28 juni 2018

Constaterende dat

  •  jeugdigen het recht hebben om thuis op te groeien;

  • het echter niet iedere jongere gegeven is om terug te vallen op een veilige thuisbasis.

Overwegende dat

  • uit onderzoek onder negentien opvanglocaties van zwerfjongeren blijkt dat de wachtlijsten voor hulp kunnen oplopen tot een halfjaar. Het vervolgens twee jaar kan duren voordat er woonruimte is;

  • jeugdzorg én gemeenten meer zouden moeten inzetten op zorg, ondersteuning en begeleiding;

  • uit onderzoek blijkt dat in alle steden een tekort is aan opvangbedden en woonruimte;

  • uit onderzoek blijkt dat gemeenten onvoldoende ondersteuning aan deze doelgroep (zwerfjongeren tussen de 18 en 30 jaar) leveren.

Draagt het college op

  • onderzoek te verrichten naar de mogelijkheid van een aantal plekken waar jongeren in nood opgevangen kunnen worden zodat zij in ieder geval niet buiten hoeven te slapen;

  • onderzoek te verrichten naar de behoefte voor een dergelijke opvang in Zoetermeer, echter niet voordat er (tijdelijk) in een dergelijke opvang is voorzien;

  • onderzoek te doen naar de huidige aanpak van opvang en begeleiding van zwerfjongeren. En de bevindingen, eventueel voorzien van verbetervoorstellen, tijdig vóór het begrotingsdebat 2019 te rapporteren aan de raad;

  • vooruitlopend op de bevindingen van de onderzoeken in Zoetermeer alvast daadwerkelijk één plek te creëren waar jongeren in nood opgevangen kunnen worden zodat zij in ieder geval veilig binnen kunnen slapen.

En gaat over tot de orde van de dag.