De raad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 18 juni en 28 juni 2018

Constaterende dat

 • de vrijwilligheid van mantelzorg steeds meer onder druk staat;

 • mantelzorgers onbetaald voor een langdurig ziek of gehandicapt persoon zorgen. Zij doen dit niet vanuit een beroep, maar omdat zij een persoonlijke band met diegene hebben;

 • deze zorg vaak dagelijks is en niet zomaar beëindigd kan worden;

 • mantelzorgers dit vrijwillig doen, maar dat mantelzorg geen vrijwilligerswerk is;

 • mantelzorgers aangeven in de knel te komen met hun eigen huishouden door de mantelzorg die zij verlenen.

Overwegende dat

 • wat de situatie ook is, als mantelzorger komt er vaak veel op je af;

 • zorgen voor een ander veel voldoening kan geven, maar het kan het je ook erg belasten;

 • mantelzorgers vaak aangeven dat ze hun grenzen overschrijden en hierdoor uit balans raken;

 • deze onbalans gevolgen kan hebben voor hun eigen sociale leven en welzijn;

 • een goede balans tussen mantelzorg en bijvoorbeeld werk, gezin en vrije tijd van groot belang is om alles te kunnen volhouden.

Verzoekt het college

 • te onderzoeken wat de kosten en mogelijkheden zijn om mantelzorgers ondersteuning te bieden in de vorm van huishoudelijke hulp. Bijvoorbeeld door middel van een strippenkaart, waardoor de mantelzorger de hulp in kan zetten op momenten dat hij/zij dat nodig heeft;

 • hierbij niet alleen uit te gaan van de inwonende mantelzorger maar ook de uitwonende mantelzorger deze mogelijkheid van ondersteuning te bieden;

 • de raad daarover te informeren tijdig vóór het begrotingsdebat 2019.

En gaat over tot de orde van de dag.