De huisvestingsverordening bevat regels over de toewijzing van woningen en het beheer van de bestaande woningvoorraad. Het doel van een huisvestingsverordening is om de onevenredige en onrechtvaardige effecten van schaarste te bestrijden. Lokaal maatwerk behelst voorrang voor woningzoekenden met binding aan Zoetermeer. Het lokaal maatwerk wordt komende maanden geactualiseerd.

Zoetermeer Vooruit is uiteraard van mening dat het zo niet langer kan. De woningmarkt piept en kraakt en Zoetermeer kampt met een groot tekort aan woningen voor praktisch alle doelgroepen waaronder jongeren, starters en ouderen. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn al lang en blijven oplopen. De voorrangsregels voor statushouders veroorzaakt verdere verdrukking op de reeds onder druk staande sociale voorraad en de verwachting is dat de taakstelling nog verder omhoog gaat.

We hebben het college dan ook verzocht een brief aan het Rijk te sturen waarin wordt aangegeven dat de huidige toestroom van statushouders verdere verdrukking op de woningmarkt veroorzaakt en als onwenselijk wordt beschouwd. En ook om in deze brief aan te dringen op het verminderen van het aantal te huisvesten statushouders en het nemen van landelijke maatregelen om de toestroom terug te dringen.

De wethouder was niet blij met dit verzoek maar de meerderheid van de raad heeft hier voor gestemd en dus zal die brief verstuurd (moeten) worden. We kunnen alleen maar hopen dat het helpt! #Omdathetanderskan