De raad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 18 juni en 28 juni 2018

Constaterende dat

  • de Green Five sterk gepromoot worden maar met het openbaar vervoer slecht bereikbaar zijn;

  • in het collegeakkoord ingezet wordt op een betere aansluiting van wijken, parken en natuur- en buitengebieden;

  • met een goede openbaar vervoer voorziening, het voor al de inwoners en bezoekers mogelijk is om deze gebieden wel goed te bereiken;

Overwegende dat

  • goed openbaar vervoer bijdraagt aan de aantrekkelijkheid en uitnodigt om te recreëren in de parken en natuur- en buitengebieden;

  • het wenselijk is om de bereikbaarheid met ov van deze gebieden te verbeteren;

Draagt het college op

  • te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de bereikbaarheid van de Green Five door middel van openbaar vervoer te vergroten en dit terug te koppelen aan de raad vóór het einde van 2018.

En gaat over tot de orde van de dag.