Inspiratiedocument

 • Zoetermeer Vooruit is niet links, niet rechts. Zoetermeer Vooruit staat voor rechtvaardig en met gezond verstand, met de kennis van nu, de juiste beslissingen nemen.
 • Met begrip voor de jeugd, respect voor de ouderen en aandacht voor de natuur komen wij op voor gelijke kansen voor iedereen. Voor onderwijs, voor zorg en in armoedebestrijding.
 • Ga uit van de mens en niet van de regeltjes.
 • Gelijke behandeling van alle inwoners van Zoetermeer.
 • Het gaat om je toekomst, niet om je afkomst.
 • We willen met gezond verstand en creativiteit oplossingen zoeken voor de uitdagingen waar we in een grote stad als Zoetermeer tegenaan lopen. Daarbij de mening en belangen van de inwoners vooropstellend.
 • Groen. Het is heel belangrijk om onze groene wijken ook groen te houden. Het is dan wel nodig om het openbaar groen beter te onderhouden, zodat het voor iedereen aantrekkelijk blijft.
 • Onderhoud. De woonomgevingen moeten heel en schoon zijn. Dat vergt goed en regelmatig onderhoud.
 • Bouwen versus groen. Ruil niet al het groen in voor stenen. We hebben nog genoeg kantoren leeg staan die omgebouwd zouden kunnen worden tot woningen; doe die eerst.
 • Dichtslibbende woningmarkt. Op dit moment is er een tekort aan alle soorten woningen: jongeren, ouderen, starters en verpleeghuizen. De doorstroom is momenteel nog het belangrijkste. Doordat er geen doorstroom mogelijk is slibt de woningmarkt op alle fronten dicht.
 • Iedere wijk heeft recht op een wijktuin. Dit is belangrijk voor de kinderen in de wijk. De scholen kunnen er ook gebruik van maken en op die manier de kinderen groenbeleving bijbrengen en ervaring opdoen met planten, groenten en beestjes.
 • Hulp en informatie. In iedere wijk zou een soort huiskamer moeten zijn voor de sociale contacten, maar ook voor hulp en informatie. Een schoolgebouw zou daar een goede plaats voor kunnen zijn.
 • Wijkwinkelcentra zijn belangrijk in een wijk. Vooral voor ouderen en voor de snelle boodschappen. Belangrijk is dan wel dat het onderhoud goed is en dat er in ieder geval een supermarkt, wat verswinkels en een restaurantje zijn.
 • Is mooi niet goed genoeg? Een veel gehoorde kreet op dit moment in de raadzaal is “iconisch”. Bouw niet wat een projectontwikkelaar mooi vindt maar bouw wat nodig is. Geef niet onnodig veel geld uit aan de buitenkant van een gebouw. Gewoon mooi is goed genoeg. Er zijn andere zaken belangrijker.
 • Wijkrestaurants. In iedere wijk zou een wijkrestaurant moeten zijn. Dit is goed voor de sociale contacten, de onderlinge verbondenheid en biedt een gezonde maaltijd voor een betaalbare prijs. Niet alleen voor ouderen maar voor iedereen in de wijk.
 • Mijn wijk. Betrek inwoners bij de ontwikkeling en inrichting van hun wijk. Het is niet fijn als er ineens een flatgebouw, appartementencomplex, speeltuin of iets anders gebouwd wordt in je directe omgeving waar je niets van weet. Ga als gemeente in goed overleg met de mensen bepalen wat er mogelijk en wenselijk is. Zo voorkom je problemen achteraf en voorkom je dat de mensen zich niet gehoord voelen. Dat er soms geen ontkomen aan is, dat snapt iedereen wel maar heb het er in ieder geval met elkaar over; kleine aanpassingen kunnen soms een groot verschil maken.
 • Menselijke maat. Er moet meer met menselijke maat gekeken worden naar mensen met schulden of armoede. Het is belangrijk dat er begrip is voor het feit dat zulke omstandigheden iets doen met je hersenen waardoor het vermogen om situaties te overzien bemoeilijkt wordt en het bijna onmogelijk is om afspraken na te komen of te plannen. Dat de enige juiste weg is om eerst naast de mensen te gaan staan, ze gerust te stellen en langzaam te begeleiden naar een betere situatie. Zonder de stress.
 • Vervoer. Er zijn verschillende (vrijwilligers)organisaties bezig met doelgroepenvervoer. Om ervoor te zorgen dat een vraag bij de best passende organisatie terecht komt is het belangrijk dat daar een coördinatiepunt voor komt. Voor de gebruikers ook makkelijk omdat er dan één centraal telefoonnummer is voor alle aanvragen.
 • Wijkrestaurants. In iedere wijk zou een wijkrestaurant moeten zijn. Dit is goed voor de sociale contacten, de onderlinge verbondenheid en biedt een gezonde maaltijd voor een betaalbare prijs. Niet alleen voor ouderen maar voor iedereen in de wijk.
 • Gratis OV. Mensen met een Zoetermeerpas en 65+ers zouden, buiten de spits, gratis met het openbaar vervoer moeten kunnen reizen.
 • Gratis dagtocht. Gezinnen met een Zoetermeerpas zouden met z’n allen een gratis dagtochtje moeten krijgen.
 • Meer huishoudelijke hulp. De huishoudelijke hulp is qua uren inzet naar beneden teruggeschroefd. Dit betekent voor veel mensen een onnodige belasting voor de mantelzorgers maar heeft ook vervuiling en lichamelijke klachten tot gevolg. Hier moet opnieuw naar gekeken worden. Ook voor mantelzorgers zou huishoudelijke ondersteuning beschikbaar moeten zijn; voorheen was dat wel zo.
 • Mantelzorgers hebben recht op onze waardering; we moeten ze koesteren en ondersteunen. We kunnen mantelzorgers zelf de keuze laten wat voor soort waardering. Te denken valt aan: een vast geldbedrag, een verwendagje, een ander soort dagje uit, huishoudelijke hulp of bijvoorbeeld maandelijks een bloemetje.
 • Huiskamer. In iedere wijk zou een huiskamer beschikbaar moeten zijn voor sociale contacten door een gezellig kletspraatje maar ook voor vragen en hulp.
 • Zorg moet bereikbaar en betaalbaar zijn. Ook moet duidelijk zijn waar je voor welke zorg terecht kan.
 • Geef jongeren een stem. Ga MET en blijf niet OVER jongeren praten. Te veel wordt vóór hen beslist zonder dat ze zelf hun mening hebben kunnen geven of hun ideeën hebben kunnen delen. Jongeren weten heel goed wat ze zelf nodig hebben en wat ze leuk vinden.
 • Er is voor de jeugd te weinig te doen. Organiseer (sportieve) activiteiten en niet alleen bruis voor volwassenen. De (gratis) evenementen die georganiseerd worden zijn veelal voor de oudere, gevestigde Zoetermeerder.
 • Buiten zijn. Zoetermeer is een stad waar veel sporten te beoefenen zijn. Maar jongeren hebben vaak voldoende aan een trapveldje, een skatebaan of basketbalveldje. Geef hen dan ook die ruimte en leg, in overleg, zoiets aan zodat ze lekker actief buiten kunnen zijn of lekker kunnen bijkletsen in de buitenlucht.
 • Speelplekken. Voor de kleine kinderen is het heel belangrijk dat er dicht bij huis kleine speelplekken zijn met bijvoorbeeld een wipkip, schommel en klimrek. Voor de grotere jeugd is dat niet meer interessant; zij willen meer uitgedaagd worden. Zo’n grote, uitdagender speeltuin kan op een centrale plek in de wijk maar niet te dicht op woningen.
 • Hangplekken in overleg. Het is goed dat de gemeente hangplekken voor jongeren creëert, maar doe dit in overleg met de jongeren zelf. Als de plek ze niet aanstaat gaan ze er ook niet naartoe. Dat is zonde van het geld én het draagt niets bij aan het voorkomen of verminderen van overlast.
 • Aandacht voor budget (inkomsten versus uitgaven). Ondersteun jongeren met budgetteren. De verleidingen zijn erg groot, zeker over het internet. We kunnen de jongeren niet vroeg genoeg of vaak genoeg waarschuwen voor de gevaren. Ook het op zichzelf gaan wonen heeft veel (veelal financiële) consequenties en uitdagingen. Help daarbij. Informeer daarover.
 • Wonen. Er moeten echt meer jongerenwoningen of starterswoningen komen. Dit is heel goed mogelijk door bijvoorbeeld kantoren om te bouwen tot appartementen.
 • Gescheiden afval. Afval scheiden is duurder dan afval niet-gescheiden inleveren. Bij de afvalverwerker is het al technisch mogelijk om al het afval daar te scheiden. Afvalscheiding is een mooi gebaar maar het heeft nogal wat nadelige consequenties. In de eerste plaats moet er na het gescheiden ophalen altijd nog opnieuw een scheiding plaatsvinden omdat er alsnog ‘verkeerd’ afval tussen zit. Dat moet de gemeente alsnog betalen. Afval scheiden betekent ook meer bakken in de tuin of meer afvalbakken in je keuken. En het betekent meer afvalcontainers in de wijken die op hun beurt ook weer apart leeggehaald moeten worden. Al met al klinkt het mooi en nobel maar is het voor de gemeente duurder.
 • Windmolens. We zijn voor duurzame energie maar windmolens leveren slagschaduw en lawaai op als je er in de buurt woont. We zien bijvoorbeeld liever geluidsschermen van zonnepanelen of andere creatieve oplossingen.
 • Takkenroute. In het voorjaar en najaar maken de inwoners met een tuin, hun tuin op orde. Hier komt vaak veel snoeiafval vanaf. Deze zou apart opgehaald kunnen worden door de gemeente zodat deze gescheiden wordt aangeleverd én de inwoners zelf niet met die takkenbossen in de auto gepropt naar de stort moeten rijden.
 • Tegels voor plant. Omdat we met klimaatveranderingen te maken hebben, hebben we ook last van tuinen die vol worden gelegd met tegels; het regenwater kan dan niet weg. Daarom is er een actie geweest waarbij je een tuintegel in kon ruilen voor een plant. Deze actie zou herhaald kunnen worden. Belangrijk is dan wel dat het breder gecommuniceerd wordt want nu was het bij veel inwoners niet bekend.
 • Regenton. Alle inwoners zouden korting moeten krijgen voor de aanschaf van een regenton. Dit zorgt ervoor dat we minder drinkwater hoeven te gebruiken voor onze plantjes.
 • Gemeentelijk vervoer elektrisch. Zowel de vrachtwagens als het personenvervoer zou elektrisch moeten worden uitgevoerd. Dus voor de wethouders alleen een taxi bestellen die elektrisch rijdt en de vuilniswagens en dergelijke ook langzaam aan vervangen door elektrisch.
 • Straatverlichting. Vervang de straatverlichting door groene LED verlichting. Groene LED verlichting is vriendelijker voor de omgeving. Het geeft minder lichthinder, is beter voor flora en fauna, minder hinderlijk voor de buren en goed voor de beveiligingssurveillant.
 • Veilig langer thuis. Landelijk gezien is de tendens om ouderen langer thuis te laten wonen. Veel ouderen willen dat ook wel maar dat kan vaak niet zonder hulp of hulpmiddelen. Om het mogelijk te maken en om de eventuele mantelzorger te ontlasten heeft Zoetermeer Vooruit aan de wethouder gevraagd om onderzoek te doen naar een Veilig langer thuis huis in Zoetermeer. Een voorbeeld huis waar hulpmiddelen uitgeprobeerd en getest kunnen worden door de potentiële gebruikers zelf.
 • Video-deurbel. Eén van de hulpmiddelen in het Veilig langer thuis huis is een video-deurbel. Deze zou voor iedere Zoetermeerder beschikbaar moeten zijn. Niet alleen voor ouderen maar ook in het kader van veiligheid.
 • Veiligheid. De subsidie voor sluitstrips en verlichting met bewegingsmelder zou voortgezet moeten worden. Hier wordt veel gebruik van gemaakt en is ook effectief in de preventie.
 • Voetpaden. De gemeente moet ervoor zorgen dat de voetpaden goed begaanbaar zijn. Niet alleen te voet maar ook met rollator, rolstoel of scootmobiel. Dus ook letten op reclameborden op de stoepen of plantenbakken die in de weg staan en op op- en afritjes.
 • Wachten op hulpmiddelen. Vaak moet ontzettend lang gewacht worden op hulpmiddelen. Deze moeten echt sneller voorhanden zijn. Als je geen trappen meer kunt lopen, dan kun je niet een half jaar wachten op een traplift als boven je badkamer en slaapkamer zijn.
 • Vrijwilligers. In Zoetermeer zijn ontzettend veel vrijwilligers(organisaties). Deze moeten we ondersteunen met bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van vergaderruimte, het zoeken naar vrijwilligers en/of het vinden van vrijwilligerswerk.
 • Mantelzorgers hebben recht op onze waardering; we moeten ze koesteren en ondersteunen.
 • Verenigingen zouden, meer dan nu vaak het geval, hun eigen broek op moeten houden. Ondersteuning door de gemeente zou beperkt moeten worden tot voorlichting en advies op zowel financieel als marketingtechnisch gebied en ledenwerving,
 • Betaalbaar en bereikbaar. Sport en recreatie zou voor iedereen moeten zijn. Voor mensen met een kleine beurs, voor mensen met een beperking, voor kinderen, jongeren en ouderen.
 • Accommodaties moeten goed en veilig zijn. De gemeente moet de panden in haar bezit goed onderhouden.
 • Evenementen. Kleine evenementen kunnen prima op of rond het Dobbe-eiland plaatsvinden of op de Markt. Zolang de omwonenden er maar niet al te veel last van hebben. Grote evenementen zouden op een andere locatie in de stad gehouden kunnen worden, zoals in het Burgemeester Van Tuyllpark. Dit ligt wat meer buiten het centrum, is goed bereikbaar (zeker als daar een stop van de Randstadrail is) en er zijn eventueel voldoende parkeerplaatsen.
 • Combinatiefunctionarissen. Om schoolgaande kinderen zoveel mogelijk bekend te maken met de verschillende sporten die we in de stad hebben, vinden we het belangrijk dat de combinatiefunctionarissen naar de scholen gaan om de kinderen de sporten ook daadwerkelijk te laten ervaren. Laat de combinatiefunctionarissen ook de wijk intrekken om de “hangjongeren” positief te motiveren voor sportactiviteiten.
 • Zwembad De Driesprong. De Driesprong is een belangrijk zwembad waar mensen vanuit de hele regio naartoe komen. De Driesprong is namelijk in de regio het enige warmwater-bad waar therapieën worden gegeven. Het onderhoud is echter slecht te noemen. Er zijn kapotte en te weinig rolstoelen om je in het zwembad te begeven, de rolstoellift is vaak kapot en er ontbreken kleedkamers voor mindervaliden. Dit moet snel op orde gemaakt worden.
 • De Silverdome moet een schaatshal zijn en geen evenementenhal. Er worden te vaak grote muziekfeesten in Silverdome gegeven waardoor de ijsverenigingen en de curlingvereniging geen gebruik kunnen maken van het ijs. Dit is nooit de bedoeling geweest en daar moet iets tegen gedaan worden.
 • Dutch Water Dreams. Er is voor miljoenen geïnvesteerd in een wildwaterbaan in het Burgemeester Van Tuyllpark. De wildwatervaarders en de kanobond willen graag dat de baan weer opengesteld wordt maar de baan is verkocht en niet meer in eigendom van de gemeente. De gemeente zou er bij de eigenaar wel op aan moeten dringen om de wildwaterbaan en het erbij horende complex zo snel mogelijk weer open te stellen.
 • Zwembad Het Keerpunt. Dit zwembad is enkele jaren geleden verkocht door de gemeente. Sindsdien staat het grotendeels leeg. Het raakt behoorlijk in verval. De gemeente zou er bij de ondernemer op aan moeten dringen te starten met de verbouwing tot welnesscentrum of het weer terug te verkopen aan de gemeente zodat we weer een recreatief binnen- en buitenbad hebben.
 • Zwemwater  in Zoetermeer. Als Het Keerpunt niet terug gekocht kan worden, zou de gemeente creatief op zoek moeten naar een andere manier voor een recreatief (binnen- en buiten)zwembad. Initiatieven van ondernemers zijn wat ons betreft welkom. Anders is wellicht het voormalig DSO-terrein een optie?
 • Cameratoezicht alleen is niet voldoende. Camera’s kunnen preventief werken. Camera’s kunnen ook daadwerkelijk misdrijven helpen oplossen door daders in beeld te brengen. Maar het valt of staat met de opvolging.
 • Buurtvaders. De inzet van allochtone buurtvaders in de wijken schijnt succesvol te zijn. Voeg hier ook autochtone buurtvaders aan toe om het bereik te vergroten en discriminatie een halt te roepen.
 • Meer handhavers. Om bijvoorbeeld de door camera’s vastgelegde misdadigers op te sporen zijn meer handhavers nodig. Ook de kleine vergrijpen die veel irritatie opleveren, zoals bijvoorbeeld de hondenpoep, zouden vaker en strenger opgevolgd of voorkomen moeten worden. Dat kan door extra handhavers. Alles dichttimmeren met regels en overal meteen boetes voor uitdelen is niet wenselijk.
 • Uitbreiding WAS-teams. De teams van Wijk en Agent Samen doen goed werk. Zij signaleren en hebben korte lijntjes in geval van calamiteiten.
 • Beveiliging. De subsidie voor sluitstrips en verlichting met bewegingsmelder zou voortgezet moeten worden. Hier wordt veel gebruik van gemaakt en is ook effectief in de preventie.
 • Video-deurbel. Deze zou voor iedere Zoetermeerder beschikbaar moeten zijn. Niet alleen voor ouderen of mensen met een beperking maar ook in het kader van algehele veiligheid.
 • Speciaal onderwijs. Onderwijs voor iedereen, op elk niveau. Het is echter onmogelijk om voor alle onderwijsbehoeften te voorzien in onze eigen stad. Het streven moet wel zijn om zoveel mogelijk opleidingen te interesseren om zich in onze stad te vestigen om zo in de verschillende onderwijsbehoeften te voorzien.
 • Flexibiliteit. Geef 5 spijbeldagen zodat ouders wat vrijer zijn in vakanties/noodsituaties zonder onnodig ziekmelden van de kinderen.
 • Onderwijs en geloof. Onderwijs zou niet gebaseerd moeten zijn op een bepaalde geloofsovertuiging. Het is wel heel belangrijk om binnen het onderwijs voldoende aandacht aan alle bestaande levensbeschouwingen te besteden; dit zorgt voor begrip en wederzijds respect.
 • Veilige omgeving. Een school moet een veilige omgeving zijn; zowel binnen als buiten. Schoolpleinen zouden ook buiten schooltijd beschikbaar moeten zijn voor de kinderen uit de omgeving. Zorg eventueel met camera’s voor de veiligheid en preventie van vernielingen.
 • Fietsroutes naar school moeten veilig en overzichtelijk zijn.
 • Auto overlast. Probeer zoveel mogelijk Kiss and Ride plekken rondom scholen te creëren zodat ouders hun kinderen veilig bij school af kunnen zetten zonder dat het gevaarlijke situaties in de hand werkt.
 • Drugs op school. Er moet streng gehandhaafd worden als er sprake is van drugs in of rond de school. Ook voorlichting van de gevaren is erg belangrijk.
 • Pesten op school is en blijft een belangrijk onderwerp voor voorlichting.
 • Voorlichting. Er worden reeds goede workshops gegeven over onderwerpen als radicalisering en cyberpesten. Dit moet door gaan en als er nieuwe actuele thema’s zijn zou daar ook op deze wijze bewustwording voor gekweekt kunnen worden.
 • Bedrijvigheid. Voor de werkgelegenheid is het belangrijk om bedrijven te verleiden zich in onze stad te vestigen. Belangrijk is wel ervoor te zorgen dat er allerlei personeel benodigd is en niet alleen hoger of juist lager opgeleiden.
 • Wijkwinkelcentra. Goede, aantrekkelijke wijkwinkelcentra zijn belangrijk voor de stad. Zowel voor het plezierig wonen als voor de werkgelegenheid.
 • De Dorpsstraat. Maak van de Dorpsstraat een gezellig straatje waar je een hapje kunt eten, iets kunt drinken en waar vooral ambachten worden uitgeoefend en waar je boetiekjes vindt. Het Stadshart is het centrum voor grote winkelketens, veel restaurants en vertier.
 • SEBO-keurmerk. Ondernemers kunnen het keurmerk Sociaal-Economisch Betrokken Onderneming (SEBO) aanvragen bij de gemeente. Dit zou onder andere betekenen dat de onderneming meegenomen wordt in offertetrajecten. Dit gebeurt nu nog te weinig. Het is belangrijk om ondernemers bewust te maken van dit keurmerk want sociaal-economisch betrokken ondernemingen zijn goed voor de stad.
 • Zoetermeerse ondernemers met Zoetermeers personeel of stage-/werkervaringsplaatsen zouden voorrang moeten krijgen bij opdrachten van de gemeente.
 • Dutch Innovation Park. Richt het Dutch Innovation Park in als studentencampus van ICT waar jongeren kunnen studeren, wonen en werken. Dat maakt het ook voor ICT-bedrijven interessant om zich hier te vestigen.
 • Zoetermeerse ambtenaren. Het blijkt dat er veel ambtenaren werken van buiten de stad. Wij vinden het belangrijk dat er meer ambtenaren uit Zoetermeer zelf op het gemeentehuis werken en dan vooral op de beleidsafdelingen. De betrokkenheid is groter als je beslissingen voorlegt waar je zelf de gevolgen van ondervindt.
 • De communicatie van de gemeente moet nog laagdrempeliger. Eenvoudiger taalgebruik én op meer plaatsen voorhanden.
 • De wereld om ons heen verandert. De gemeente moet daarin mee veranderen. Meer denken vanuit de inwoners. Niet alleen meer inspraak en samenspraak maar ook meer servicegericht. Bijvoorbeeld de service om een rijbewijs, id-bewijs of paspoort bij de mensen thuis te bezorgen. Het hoeft allemaal niet veel te kosten; het helpt weer iemand aan werk.
 • Rol wijkwethouder. Voorheen had de wijkwethouder een spreekuur in de wijk. Dit is afgeschaft omdat de mening bestond dat er te weinig gebruik van werd gemaakt. Navraag leert echter dat de insteek van de spreekuren niet uitnodigend waren om naartoe te komen. De wijkwethouder zou gewoon weer de wijk in moeten om het gesprek met de inwoners aan te gaan. Ook is het een mooi moment voor de wethouder om in gesprek te gaan met de ambtenaren die daar werken en hun haarvaten in de wijk hebben om te vernemen wat er leeft en speelt in de wijk.
 • Huiskamer. Open in de wijken een soort huiskamer waar mensen terecht kunnen met vragen en voor hulp en een kopje koffie voor de sociale contacten.
 • De communicatie met de gemeente laat te wensen over; men zou sneller en beter kunnen reageren. Zo is er geen mailadres meer op de website vermeld waar mensen naartoe kunnen mailen. Terugbelnotities worden vaak niet opgevolgd. Dit draagt niet bij aan de indruk van een betrouwbare overheid. Ga uit van de mens en niet van de regeltjes.
 • Zoetermeerse ambtenaren. Het blijkt dat er in Zoetermeer veel ambtenaren werken van buiten de stad. Wij vinden het belangrijk dat er meer ambtenaren uit Zoetermeer zelf op het gemeentehuis werken en dan vooral op de beleidsafdelingen. De betrokkenheid is groter als je beslissingen voorlegt waar je zelf de gevolgen van ondervindt.
 • Verspilling. Op verschillende vlakken wordt er nog veel verspild binnen de gemeente terwijl er voor andere zaken geen geld is.
  • Op de wijkpost kun je gratis zakjes ophalen voor hondenpoep. Waarom?
  • Fouten door (onder)aannemers worden door de gemeente betaald. Waarom? Voer een betere controle uit op uitvoering door eigen personeel, inhuur én uitbesteed werk.
  • De reparatie van bijvoorbeeld een scootmobiel is vaak duurder dan de aanschaf van een nieuwe. Waarom wordt daar niet naar gekeken?
 • Geef geen onnodig geld uit maar inventariseer eerst de alternatieven.
 • Ieder kind op schoolreisje. Het beschikbare subsidiegeld wordt verdeeld naar de verhouding van het totaal aantal leerlingen op een school. Per school is er een standaard minimum bedrag beschikbaar. Waarom wordt niet gekeken naar de behoefte per school?
 • Voor wie? Ga niet mee in grote prestigeprojecten voor een kleine doelgroep met een groot financieel risico voor de gemeente.
 • Steun. Zoek zoveel mogelijk steun bij regionale, landelijke en Europese fondsen.
 • Belastingen mogen niet hoger zijn dan kostendekkend.
 • ZoRo. Al sinds 1992 wordt gesproken over de Zoetermeer-Rotterdam lijn. Nog steeds is die verbinding er niet. Als stad hebben we er wel belang bij dat deze verbinding er snel komt. Niet alleen om naar Rotterdam te gaan maar ook om de Rotterdamse inwoners naar Zoetermeer te brengen. Dit scheelt ook weer verkeer op de toch al drukke weg.
 • Randstadrail. De Randstadrail doortrekken naar station Lansingerland-Zoetermeer met een stop in het Burgemeester Van Tuyllpark zou ideaal zijn vanwege de vele sport en recreatie voorzieningen in het park.
 • Fietsen in de Dorpsstraat. Sta fietsen in de Dorpsstraat toe op dezelfde tijden als in het Stadshart is toegestaan. Nu is het te vaak onduidelijk en verwarrend.
 • Fietsen en mobiel gaan niet samen. Duidelijk en regelmatige voorlichting op scholen over dit thema is nodig.
 • Vervoer. Er wordt veel gebruik gemaakt van doelgroepenvervoer. Hier wordt door verschillende organisaties invulling aan gegeven. Een coördinatiepunt zou dit beter kunnen stroomlijnen en doeltreffender in kunnen zetten.
 • Kleine initiatieven. Zoetermeer heeft een cultuurfonds, ondersteund door de gemeente en Fonds 1818. Er is totaal een bedrag van € 300.000 beschikbaar voor (kleine) culturele initiatieven in Zoetermeer. Dat vinden wij een goede zaak.
 • Advies en ondersteuning. Kunst en cultuur moet niet van de grote organisaties worden. Creativiteit en inventiviteit spelen een grote rol juist bij kunst en cultuur. Geef dan ook ruimte aan kleine initiatieven en projecten en sta ze met raad en daad, advies en ondersteuning bij en waar nodig en mogelijk ook financieel.